[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh số 4 Thanh Hóa

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh số 4 Thanh Hóa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay
1.1.1.2. Khái niệm về Doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2.1. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2.3. Các nguyên tắc trong cho vay
1.1.3. Điều kiện cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.4. Một số hình thức cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại
1.1.4.1. Theo thời hạn cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.4.2. Phân loại theo tính chất đảm bảo
1.1.4.3. Phân loại theo xuất xứ
1.2. Rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm rủi ro trong cho vay
1.2.2. Phân loại rủi ro trong cho vay
1.2.3. Đặc điểm của rủi ro trong cho vay
1.2.4. Nguyên nhân gây ra rủi ro cho vay
1.2.4.1. Nguyên nhân thuộc về ngân hàng
1.2.4.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng
1.2.4.3. Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh
1.3. Quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro trong cho vay
1.3.2. Vai trò của quản trị rủi ro trong cho vay
1.3.2.1. Đối với nền kinh tế
1.3.2.2. Đối với ngân hàng cho vay
1.3.2.3. Đối với doanh nghiệp đi vay
1.3.3. Quy trình quản trị rủi ro cho vay
1.3.3.1. Nhận diện rủi ro
1.3.3.2. Đo lường mức độ rủi ro trong cho vay thông qua một số chỉ tiêu tài chính
1.3.3.3. Các biện pháp kiểm soát và xử lý rủi ro trong cho vay
1.3.4. Sự cần thiết phải thực hiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỐ 4 THANH HÓA
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.3. Các hoạt động chính của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa
2.1.3.1. Nhóm sản phẩm huy động vốn
2.1.3.2. Nhóm sản phẩm dịch vụ tín dụng
2.1.3.3. Nhóm sản phẩm dịch vụ thanh toán
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa giai đoạn 2010-2012
2.2.1. Tình hình huy động vốn
2.2.2. Tình hình sử dụng vốn
2.3. Thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa giai đoạn 2010 – 2012
2.3.1. Một số quy định về cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa
2.3.1.1. Điều kiện cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.1.2. Các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.1.3. Thời gian cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.1.4. Số vốn cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.1.5. Lãi suất tiền vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.1.6. Các quy định về đảm bảo tiền vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.1.7. Quy trình cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa
2.3.2. Tình hình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh số 4 Thanh Hóa
2.3.2.1. Doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh số 4 Thanh Hóa
2.3.2.2. Doanh số thu nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.2.3. Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.2.4. Cơ cấu dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4. Thực trạng hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa
2.4.1. Chỉ tiêu định tính
2.4.1.1. Phân tích 6C đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4.1.2. Bảng điểm xếp hạng của doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.4.2.1. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4.2.2. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4.2.4. Tỷ lệ nợ mất trắng doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4.2.5. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4.2.6. Tỷ lệ khả năng bù đắp rủi ro đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.5. Đánh giá chung họat động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa
2.5.1. Kết quả
2.5.2. Những mặt còn tồn tại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỐ 4 THANH HÓA
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa
3.1.3. Định hướng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa
3.2. Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro cho vay trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa
3.2.1. Hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.2. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.3. Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.4. Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.2.5. Thực hiện tốt công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng, xử lý rủi ro cho vay
3.2.6. Giải pháp từ phía khách hàng vay vốn các doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.7. Nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ cán bộ
3.2.8. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định
3.2.9. Xây dựng chính sách cho vay phù hợp
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh số 4 Thanh Hóa
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan