[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đông Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đông Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Một số vấn đề cơ bản về vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm vốn lưu động
1.1.2 Đặc điểm vốn lưu động
1.1.3 Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động của doanh nghiệp
1.1.4 Phân loại vốn lưu động
1.1.5 Ý nghĩa của việc xác định nhu cầu vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.6 Xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2 Hoạt động cho vay bổ sung vốn lưu động của ngân hàng
1.2.1 Khái niệm cho vay bổ sung vốn lưu động
1.2.2 Đối tượng cho vay bổ sung vốn lưu động
1.2.3 Nguyên tắc cho vay bổ sung vốn lưu động
1.2.4 Điều kiện cho vay bổ sung vốn lưu động
1.2.5 Đặc điểm cho vay bổ sung vốn lưu động
1.2.6 Vai trò của cho vay bổ sung vốn lưu động
1.2.7 Phân loại cho vay bổ sung vốn lưu động
1.3 Thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động
1.3.1 Khái niệm thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động
1.3.2 Mục đích thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động
1.3.3 Vai trò thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động
1.3.4 Yêu cầu thẩm định
1.3.5 Các nguồn thông tin sử dụng trong thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động
1.3.6 Quy trình thẩm định
1.3.7 Phương pháp thẩm định
1.3.8 Nội dung thẩm định
1.3.9 Các nhân tố tác động đến công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ANH
2.1 Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh
2.1.1 Giới thiệu chung
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
2.2 Quy định chung trong thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh
2.2.1 Quy trình thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh
2.2.2 Nội dung thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh
2.3 Thực trạng hoạt động cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng doanhnghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh giai đoạn năm 2009 – 2011
2.3.1 Tình hình giải ngân cho vay bổ sung vốn lưu động
2.3.2 Tình hình thu hồi nợ cho vay bổ sung vốn lưu động
2.3.3 Tình hình dư nợ cho vay bổ sung vốn lưu động
2.3.4 Tình hình thu nhập từ lãi cho vay bổ sung vốn lưu động giai đoạn năm 2009 – 2011
2.3.5 Thực trạng chất lượng cho vay bổ sung vốn lưu động
2.4 Đánh giá công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh
2.4.1 Những điểm đã đạt được
2.4.2 Hạn chế còn tồn tại
2.4.3 Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG ANH
3.1 Định hướng của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh trong công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng doanh nghiệp trong thời gian tới
3.1.1 Nhận định xu hướng thị trường trong thời gian tới
3.1.2 Định hướng phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh trong thời gian tới
3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh
3.2.1 Điều chỉnh nhiệm vụ cụ thể của các vị trí ctrong phòng Khách hàng doanh nghiệp
3.2.2 Nâng cao chất lượng thông tin sử dụng trong thẩm định
3.2.3 Hoàn thiện nội dung thẩm định
3.2.4 Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng
3.2.5 Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thẩm định
3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan