[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn TBGD Thắng Lợi

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn TBGD Thắng Lợi
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.1. Giới thiệu về dự án đầu tư
1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư
1.1.2. Những yêu cầu của một dự án
1.1.3. Phân loại dự án đầu tư
1.2. Khái niệm, mục tiêu, vai trò của thẩm định dự án đầu tư
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Mục tiêu
1.2.4. Vai trò
1.3. Các chỉ tiêu tài chính phục vụ công tác thẩm định dự án
1.3.1. Lợi nhuận thuần NPV (Net Present Value)
1.3.2. Tỷ suất sinh lời nội bộ IRR (Internal Rate of Return)
1.3.3. Điểm hòa vốn (BEP – Break Even Point)
1.3.4. Thời gian hoà vốn có chiết khấu (PP – Payback period)
1.3.5. Chỉ số khả năng thanh toán nợ dài hạn của dự án (DSCR – Debt Service Coverage Ratio)
1.4. Nội dung thẩm định dự án
1.4.1. Về phương diện pháp lý
1.4.2. Về phương diện thị trường
1.4.3. Về phương diện kỹ thuật
1.4.4. Về môi trường
1.4.5. Về phương diện quản trị
1.4.6. Về phương diện tài chính
1.4.7. Về phương diện kinh tế - xã hội
1.4.8. Sơ đồ quy trình thẩm định dự án
CHƯƠNG 2: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC THẮNG LỢI
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH TBGD Thắng Lợi
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH TBGD Thắng Lợi
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Năng lực pháp lý
2.1.5. Năng lực tài chính của công ty
2.2. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư nói chung của công ty TNHH TBGD Thắng Lợi
2.2.1. Căn cứ để tiến hành công tác thẩm định
2.2.2. Quy trình thẩm định các dự án đầu tư nói chung của công ty TNHH TBGD Thắng Lợi
2.2.3. Các nội dung thẩm định dự án đầu tư tại công ty TNHH TBGD Thắng Lợi
2.3. Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư nhà máy giấy tại Quảng Nam của công ty TNHH TBGD Thắng Lợi
2.3.1. Thẩm định mục tiêu và sự cần thiết đầu tư dự án
2.3.2. Thẩm định địa điểm của dự án
2.3.3. Thẩm định hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
2.3.4. Thẩm định quy mô công suất dự án
2.3.5. Thẩm định phương án vận hành và sử dụng lao động
2.3.6. Thẩm định giải pháp thi công xây dựng
2.3.7. Thẩm định khía cạnh tài chính của dự án
2.3.8. Thẩm định hiệu quả kinh tế - tài chính
2.3.9. Thẩm định về ảnh hưởng kinh tế - xã hội
2.4. Đánh giá chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại công ty TNHH TBGD Thắng Lợi
2.4.1. Những hạn chế
2.4.2. Những nguyên nhân dẫn đến các hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TNHH TBGD THẮNG LỢI
3.1. Định hướng phát triển và công tác thẩm định của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp
3.2.1. Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thẩm định
3.2.2. Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư
3.2.3. Hoàn thiện phương pháp thẩm định
3.2.4. Xây dựng hệ thống thông tin có chất lượng cao
3.2.5. Nâng cao chất lượng hệ thống trang thiết bị phục vụ cho công tác thẩm định
3.2.6. Xây dựng quỹ hỗ trợ cho công tác thẩm định và quản lý hiệu quả quỹ này
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan