[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Các vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay
1.1.2. Vai trò của hoạt động cho vay
1.1.2.1. Đối với nền kinh tế
1.1.2.2. Đối với ngân hàng
1.1.2.3. Đối với khách hàng của ngân hàng
1.1.3. Phân loại cho vay
1.1.3.1. Theo thời hạn cho vay
1.1.3.2. Theo hình thức bảo đảm tiền vay
1.1.3.3. Theo mục đích sử dụng vốn
1.1.3.4. Theo phương thức cho vay
1.1.3.5. Theo phương thức hoàn trả
1.2. Các vấn đề cơ bản về cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay ngắn hạn
1.2.2. Đặc điểm của cho vay ngắn hạn
1.2.3. Tầm quan trọng của hoạt động cho vay ngắn hạn
1.2.3.1. Đối với nền kinh tế
1.2.3.2. Đối với ngân hàng thương mại
1.2.3.3. Đối với khách hàng của ngân hàng
1.2.4. Các quy định về hoạt động cho vay ngắn hạn
1.2.4.1. Nguyên tắc cho vay
1.2.4.2. Điều kiện cho vay
1.2.4.3. Đối tượng cho vay
1.2.4.4. Thời hạn cho vay
1.2.4.5. Lãi suất cho vay
1.2.4.6. Mức cho vay
1.2.4.7. Giải ngân và thu nợ
1.2.5. Phân loại cho vay ngắn hạn
1.2.5.1. Cho vay kinh doanh
1.2.5.2. Cho vay tiêu dùng
1.2.6. Quy trình cho vay ngắn hạn
1.2.6.1. Quy trình cho vay kinh doanh
1.2.6.2. Quy trình cho vay tiêu dùng
1.3. Chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm chất lượng cho vay ngắn hạn
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.3.2.1. Đối với nền kinh tế
1.3.2.2. Đối với ngân hàng thương mại
1.3.2.3. Đối với khách hàng của ngân hàng
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.3.3.1. Chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Chỉ tiêu định lượng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại
1.3.4.1. Những nhân tố khách quan
1.3.4.2. Những nhân tố chủ quan
1.3.4.3. Các yếu tố từ khách hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN TAI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa
1.1.1. Một vài nét khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa
2.1.2.1. Ban Giám đốc
2.1.2.2. Phòng Khách hàng doanh nghiệp
2.1.2.3. Phòng Khách hàng cá nhân
2.1.2.4. Phòng Quản lý rủi ro và nợ có vấn đề
2.1.2.5. Phòng Kế toán
2.1.2.6. Phòng Tiền tệ kho quỹ
2.1.2.7. Phòng Tổng hợp
2.1.2.8. Phòng Tổ chức hành chính
2.1.2.9. Các Phòng giao dịch
2.1.2.10. Các Quỹ tiết kiệm
2.1.3. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2010 – 2011
2.2.1. Tình hình huy động vốn
2.2.2. Tình hình cho vay
2.2.3. Tình hình kinh doanh các hoạt động khác
2.2.4. Tình hình doanh thu chi phí
2.3. Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2010 – 2011
2.3.1. Chỉ tiêu định tính
2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.4. Đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
2.4.2.1. Những hạn chế còn tồn tại
2.4.2.2. Nguyên nhân của những mặt hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
3.1. Định hướng chính sách cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Chi nhánh Đống Đa
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa
3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay ngắn hạn
3.2.2. Xác định lãi suất cho vay hợp lý
3.2.3. Áp dụng cơ chế linh hoạt với tài sản đảm bảo tiền vay
3.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự
3.2.5. Phân loại nợ cho vay ngắn hạn
3.2.6. Quản lý tài sản thế chấp
3.2.7. Xây dựng và sử dụng hợp lý quỹ dự phòng tổn thất tín dụng
3.2.8. Thực hiện các chính sách hỗ trợ khách hàng
3.2.9. Công tác phục vụ của ngân hàng
3.2.10. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.2.11. Đẩy mạnh công tác Marketing ngân hàng
3.2.12. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Nhà nước
3.3.2. Đối với chính quyền địa phương
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam
3.3.4. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan