[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG
1.1 Sự ra đời của cho vay bổ sung vốn lưu động
1.2 Một số khái niệm về cho vay bổ sung vốn lưu động
1.2.1 Khái niệm về vốn lưu động
1.2.2 Cho vay bổ sung vốn lưu động
1.3 Hiệu quả cho vay bổ sung vốn lưu động
1.3.1 Khái niệm về hiệu quả cho vay
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay bổ sung vốn lưu động
1.3.2.1 Chỉ tiêu định tính
1.3.2.2 Chỉ tiêu định lượng
1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay bổ sung vốn lưu động
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay bổ sung vốn lưu động
1.5.1 Về phía ngân hàng
1.5.1.1 Chiến lược cho vay bổ sung vốn lưu động của ngân hàng
1.5.1.2 Chính sách lãi suất cạnh tranh trong cho vay bổ sung vốn lưu động
1.5.1.3 Khả năng thẩm định cho vay bổ sung vốn lưu động
1.5.1.4 Trình độ cán bộ ngân hàng
1.5.1.5 Thông tin về khách hàng vay bổ sung vốn lưu động
1.5.1.6 Chính sách cho khách hàng vay bổ sung vốn lưu động
1.5.2 Về phía khách hàng
1.5.2.1 Tình hình tài chính của khách hàng
1.5.2.2 Phương án sử dụng vốn vay
1.5.2.3 Năng lực điều hành, quản lý và đạo đức kinh doanh của chủ doanh nghiệp
1.5.3 Về phía nền kinh tế
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM TÍN NGHĨA CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1 Vài nét cơ bản về Ngân Hàng Việt Nam Tín Nghĩa Chi Nhánh Hà Nội
2.1.1 Lịch sử hình thành của Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa
2.1.2 Sự ra đời của Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa tại Hà Nội
2.1.3 Đặc điểm địa bàn hoạt động
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của Tín Nghĩa Hà Nội
2.1.4.1 Hoạt động huy động vốn
2.1.4.2 Hoạt động sử dụng vốn
2.2 Thực trạng về hiệu quả cho vay bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa-Chi nhánh Hà Nội
2.2.1 Quy trình và trình tự cho vay bổ sung vốn lưu động tại Tín Nghĩa Hà Nội
2.2.1.1 Khách hàng lập và nộp hồ sơ vay vốn
2.2.1.2 Thẩm định hồ sơ vay vốn và quyết định cho vay
2.2.1.3 Xác định các chỉ tiêu cho vay và ký kết hợp đồng
2.2.1.4 Mở tài khoản cho vay và phát tiền vay
2.2.1.5 Theo dõi, kiểm tra khoản vay và xử lý nợ
2.2.1.6 Thu nợ gốc, lãi vay và thanh lý hợp đồng
2.2.2 Tình hình cho vay bổ sung vốn lưu động tại ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa Chi nhánh Hà Nội
2.2.2.1 Nguồn tài trợ cho vay bổ sung vốn lưu động của Tín Nghĩa Hà Nội
2.2.2.2 Dư nợ cho vay bổ sung vốn lưu động của Tín Nghĩa Hà Nội
2.2.2.3 Về chất lượng khoản vay bổ sung vốn lưu động tại Tín Nghĩa Hà Nội
2.2.2.3 Về xử lý nợ đọng
2.2.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay bổ sung vốn lưu động
2.2.3.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng dư nợ cho vay bổ sung vốn lưu động
2.2.3.2 Chỉ tiêu vòng quay vốn cho vay
2.2.3.3 Chỉ tiêu phản ánh độ an toàn
2.2.3.4 Nhóm chỉ tiêu sinh lời của đồng vay
2.3 Đánh giá hiệu quả cho vay bổ sung vốn lưư động tại ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa Chi nhánh Hà Nội
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Một số hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Hạn chế
2.3.2.2 Những nguyên nhân chủ yếu
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM TÍN NGHĨA CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1 Định hướng cho vay bổ sung vốn lưu động tại Tín Nghĩa Hà Nội
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay của ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa–Chi nhánh Hà Nội
3.2.1 Giải pháp về tăng cường vốn để cho vay bổ sung vốn lưu động
3.2.2 Hoàn thiện và tuân thủ, thực hiện nghiêm túc quy trình cho vay bổ sung vốn lưu động trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng thẩm định cho vay
3.2.3 Nâng cao trình độ nhân viên của ngân hàng
3.2.4 Nâng cao khả năng dự báo những biến động của thị trường trong ngắn hạn và dài hạn
3.2.5 Nâng cao khả năng thu thập và xử lý thông tin của ngân hàng
3.2.6 Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ khách hàng sau khi vay
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Đối với ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa
3.3.1.1 Về quy trình cho vay
3.3.1.2 Về đảm bảo tiền vay
3.3.1.3 Về nhân sự
3.3.1.4 Về chương trình hiện đại hoá ngân hàng
3.3.1.5 Về phát triển hợp tác quốc tế
3.3.1.6 Về hình ảnh ngân hàng
3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan