[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Ngọc Khánh

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Ngọc Khánh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn cố định trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm về vốn cố định của doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò vốn cố định trong doanh nghiệp
1.1.4. Nguồn huy động vốn cố định trong doanh nghiệp
1.2. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp
1.2.2. Phân tích tổng quan về vốn cố định và các bộ phận cấu thành vốn cố định
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp
1.4. Mối quan hệ giữa TSCĐ – nguồn vốn dài hạn
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố chủ quan
1.5.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC KHÁNH
2.1. Khái quát về Công ty TNHH Ngọc Khánh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Ngọc Khánh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty TNHH Ngọc Khánh
2.1.3. Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Ngọc Khánh
2.2. Phân tích vốn cố định của công ty TNHH Ngọc Khánh
2.2.1. Phân tích tổng quan về vốn cố định
2.2.2. Phân tích các khoản mục trong tài sản dài hạn
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công TNHH Ngọc Khánh
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Ngọc Khánh
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC KHÁNH
3.1. Định hướng phát triển công ty
3.1.1. Mục tiêu dài hạn
3.1.2. Mục tiêu ngắn hạn
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty TNHH Ngọc Khánh
3.2.1. Tăng cường công tác mở rộng thị trường là giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định.
3.2.2. Tăng cường việc đầu tư đổi mới, bổ sung và tìm nguồn tài trợ cho TSCĐ
3.2.3. Tăng cường đầu tư đổi mới trình độ kỹ thuật công nghệ của công ty
3.2.4. Lập kế hoạch và cải tiến phương pháp khấu hao tài sản cố định cố định
3.2.5. Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán
3.2.6. Coi trọng công tác bỗi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan