[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Thanh Yên

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Thanh Yên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐÔNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH YÊN
1.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Thanh Yên
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp tư nhân Thanh Yên
1.1.3 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.1. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp
1.2.3. Các tiêu chỉ đánh giá khả năng hoạt động của doanh nghiệp
1.2.4. Các tiêu chỉ đánh giá sử dụng tài sản
1.2.5. Các tiêu chỉ đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Thanh Yên
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2 Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH YÊN
2.1 Vài nét giới thiệu về doanh nghiệp tư nhân Thanh Yên
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4. Quy trình sản xuất kinh doanh
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Thanh Yên
2.2.1. Tình hình tài sản nguồn vốn
2.2.2. Kết quả hoạt dộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Thanh Yên trong gian đoạn 2010-2012
2.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân Thanh Yên
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động của doanh nghiệp
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.3.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
2.4. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
2.4.1. Những thành tựu đạt được của doanh nghiệp trong thời gian qua
2.4.2. Những tồn tại của doanh nghiệp tư nhân Thanh Yên
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH YÊN
3.1. Xu hướng phát triển của ngành khai khoáng
3.2. Phương hướng hoạt động của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Yên
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp tư nhân Thanh Yên
3.3.1. Giải pháp về nguồn nguyên vật liệu đầu vào
3.3.2 Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực
3.3.3. Giải pháp về vốn vay
3.3.4. Giải pháp về đầu tư đổi mới công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất
3.3.5. Giải pháp về phát triển thị trường
3.3.6. Giải pháp về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến đá
3.3.7. Giải pháp về tổ chức tốt liên kết giữa các DN
3.3.8. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.3.9. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.3.10. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan