[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương mại Sơn - Dầu

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thương mại Sơn - Dầu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn lưu động
1.1.6. Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động 
1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý hàng tồn kho
1.2.4. Quản lý các khoản phải thu
1.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
1.5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.5.1. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.5.2. Kế hoạch hóa vốn lưu động
1.5.3. Tổ chức quản lý vốn lưu động
1.5.4. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
1.5.5. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý công ty
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SƠN - DẦU
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SƠN – DẦU
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần thương mại Sơn – Dầu
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần thương mại Sơn – Dầu
2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SƠN – DẦU
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty
2.2.2. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.3. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SƠN – DẦU
2.3.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
2.3.2. Cơ cấu vốn lưu động của Công ty
2.4. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SƠN – DẦU
2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY
2.6. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SƠN – DẦU
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SƠN – DẦU
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SƠN – DẦU
3.1.1. Môi trường kinh doanh
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần thương mại Sơn – Dầu đến năm 2025
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SƠN – DẦU
3.2.1. Quản lý tiền mặt
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.3. Chú trọng công tác nghiên cứu và mở rộng thị trường, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả đầu tư
3.2.4. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan