[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thướng mại Tùng Bách

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thướng mại Tùng Bách
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG.
1.1 Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2 Đặc điểm và phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3 Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4 Kết cấu vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2 Quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1 Chính sách quản lý vốn lưu động.
1.2.2 Quản lý vốn bằng tiền.
1.2.3 Quản lý các khoản phải thu.
1.2.4 Quản lý hàng tồn kho
1.2.5 Quản lý đầu tư tài chính ngắn hạn
1.3 Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.3.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.3.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG BÁCH
2.1 Tổng quan về công ty TNHH Thương Mại Tùng Bách
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Thương Mại Tùng Bách
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH TM Tùng Bách
2.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh
2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Tùng Bách trong giai đoạn 2011- 2013
2.2.1 Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại Tùng Bách
2.3 Thực trạng sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH Thương Mại Tùng Bách
2.3.1 Cơ cấu quản lý vốn lưu động
2.3.2 Cơ cấu vốn lưu động
2.4 Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
2.4.1 Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
2.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành VLĐ
2.5 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH TM Tùng Bách
2.5.1 Kết quả đạt được
2.5.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM TÙNG BÁCH
3.1 Phương hướng phát triển trong thời gian tới của công ty TNHH TM Tùng Bách
3.2 Định hướng phát triển của công ty TNHH TM Tùng Bách
3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty TNHH TM Tùng Bách
3.3.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.3.2 Quản lý tiền mặt
3.3.3 Quản lý các khoản phải thu
3.3.4 Một số iện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan