[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thủy Lợi

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thủy Lợi
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn lưu động và quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại về vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.4. Kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.5. Nguồn hình thành vốn lưu động
1.1.6. Quản lý vốn lưu động
1.2. Hiệu quả quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả và hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu dộng
1.2.3. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản lý vốn lưu động
1.2.5. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỦY LỢI
2.1. Giới thiệu về Công ty xây dựng và chuyển giao công nghệ Thủy Lợi
2.1.1. Lịch sử hình thành công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Phân tích tình hình kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng quản lý vốn lưu động và hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty
2.2.1. Phân tích biến động và kết cấu vốn lưu động của công ty
2.2.2. Chiến lược quản lý vốn lưu động
2.2.3. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty
2.2.4. Ứng dụng phương pháp phân tích dupont để đánh giá hiệu quả vốn lưu động của công ty
2.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty
2.3. Đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÔN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THỦY LỢI
3.1. Phương hướng phát triển của công ty
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động của công ty
3.2.1. Giải pháp xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Cải thiện công tác quản lý khoản phải thu
3.2.3. Quản lý và sử dụng ngân quỹ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan