[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Cầu Giấy

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Cầu Giấy
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NHTM
1.1 Tổng quan về hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp của NHTM
1.1.1 Khái niệm cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp
1.1.2 Một số loại hình cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp
1.1.2.1 Cho vay theo dự án đầu tư (DAĐT)
1.1.2.2 Cho vay tuần hoàn
1.1.2.3 Cho vay hợp vốn
1.1.2.4 Cho vay theo kế hoạch tài chính
1.1.3 Đặc điểm của hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHTM
1.1.4 Vai trò của hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp trong nền kinh tế
1.1.4.1 Đối với doanh nghiệp
1.1.4.2 Đối với ngân hàng
1.1.4.3 Đối với nền kinh tế
1.2 Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm về chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp
1.2.2.1 Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp quyết định sự tồn tại và phát triển của NHTM
1.2.2.2 Nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp là cần thiết có thể phát triển kinh tế
1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp
1.2.3.1 Các chỉ tiêu định tính
1.2.3.2 Các chỉ tiêu định lượng
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp
1.3.1 Các nhân tố chủ quan
1.3.1.1 Các nhân tố từ phía khách hàng
1.3.1.2 Các nhân tố từ phía ngân hàng
1.3.2 Các nhân tố khách quan
1.3.2.1 Môi trường tự nhiên
1.3.2.2 Môi trường kinh tế
1.3.2.3 Môi trường chính trị xã hội
1.3.2.4 Môi trường pháp luật
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH CẦU GIẤY
2.1 Giới thiệu sơ lược về hệ thống NHNo&PTNT và lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh Cầu Giấy
2.1.1 Tổng quan về NHNo&PTNT
2.1.2 Lịch sử phát triển của chi nhánh Cầu Giấy và kết quả hoạt động kinh doanh các năm qua
2.1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy
2.1.2.2 Mục tiêu và sứ mệnh của NHNo&PTNT chi nhánh Cầu Giấy
2.1.2.3 Bộ máy tổ chức và chức năng của các phòng ban NHNo&PTNT Cầu Giấy
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh
2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2 Hoạt động cho vay
2.1.3.3 Công tác phát triển sản phẩm, dịch vụ và khách hàng
2.1.3.4 Hoạt động kế toán ngân quỹ
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT chi nhánh Cầu Giấy giai đoạn 2010 – 2012
2.2.1 Quy trình cho vay trung và dài hạn
2.2.2 Cơ cấu cho vay trung và dài hạn
2.2.2.1 Cơ cấu cho vay trung và dài hạn theo loại hình doanh nghiệp
2.2.2.2 Cơ cấu cho vay trung và dài hạn theo ngành nghề, lĩnh vực
2.2.2.3 Cơ cấu cho vay trung và dài hạn theo loại tiền
2.2.2.4 Cơ cấu cho vay theo các loại hình cho vay trung và dài hạn
2.2.3 Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT chi nhánh Cầu Giấy
2.2.3.1 Chỉ tiêu doanh số cho vay và doanh số thu nợ
2.2.3.2 Chỉ tiêu dư nợ
2.2.3.3 Chỉ tiêu nợ quá hạn
2.2.3.4 Chỉ tiêu nợ xấu
2.2.3.5 Hệ số sử dụng vốn
2.2.3.6 Chỉ tiêu vòng quay vốn
2.2.3.7 Chỉ tiêu lợi nhuận
2.2.3.8 Chỉ tiêu tài sản đảm bảo
2.2.3.9 Chỉ tiêu dự phòng rủi ro
2.3 Đánh giá chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT chi nhánh Cầu Giấy
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.1.1 Dư nợ cho vay trung và dài hạn
2.3.1.2 Chất lượng thẩm định
2.3.1.3 Công tác phòng ngừa rủi ro trong cho vay trung và dài hạn
2.3.2 Những hạn chế trong cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp của chi nhánh Cầu Giấy giai đoạn 2010-2012
2.3.2.1 Hệ thống thông tin còn nhiều khiếm khuyết, chưa cân xứng
2.3.2.2 Cán bộ tín dụng thiếu kinh nghiệm chuyên môn
2.3.2.3 Chi nhánh chưa thực sự trở thành người bạn thân thiết của khách hàng
2.3.3 Các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT Cầu Giấy
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH CẦU GIẤY
3.1 Phương hướng hoạt động của NHNo&PTNT chi nhánh Cầu Giấy trong những năm tới
3.1.1 Định hướng chung
3.1.2 Định hướng cụ thể
3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHNo&PTNT chi nhánh Cầu Giấy
3.2.1 Các giải pháp chung
3.2.1.1 Đa dạng hóa sản phẩm đầu tư
3.2.1.2 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn
3.2.1.3 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm định
3.2.1.4 Chuyên môn hóa cán bộ thẩm định theo từng ngành nghề, lĩnh vực đầu tư
3.2.1.5 Tăng cường công tác kiểm tra tín dụng
3.2.1.6 Nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư
3.2.1.7 Tăng cường hoạt động phòng ngừa, xử lý hiệu quả nợ quá hạn, nợ xấu trung và dài hạn
3.2.1.8 Hoàn thiện thông tin khách hàng
3.2.1.9 Phát triển hoạt động marketing ngân hàng
3.2.2 Các kiến nghị
3.2.2.1 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam
3.2.2.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước
3.2.2.3 Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan