[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh sông Nhuệ

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh sông Nhuệ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng.
1.1.1. Khái niệm tín dụng.
1.1.2. Tín dụng ngân hàng.
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Bản chất của tín dụng ngân hàng
1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng
1.2. Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng
1.2.2.1. Chỉ tiêu định tính
1.2.2.2. Chỉ tiêu định lượng
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Nhân tố không kiểm soát được
1.2.3.2. Nhân tố kiểm soát được
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÔNG NHUỆ.
2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại Công Thương Việt Nam Chi nhánh Sông Nhuệ.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Nhuệ
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng thương mại Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Nhuệ.
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
2.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại Công Thương Việt Nam Chi nhánh Sông Nhuệ trong những năm gần đây
2.2.1. Hoạt động huy động vốn.
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.2.3. Một số hoạt động kinh doanh khác.
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
2.3. Thực trạng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Sông Nhuệ.
2.3.1. Các quy định về cơ sở cho vay, chính sách pháp lý và quy trình vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Sông Nhuệ
2.3.2. Tình hình doanh số cho vay tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Sông Nhuệ
2.3.3. Tình hình doanh số thu nợ tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Sông Nhuệ
2.3.4. Tình hình dư nợ cho vay tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Sông Nhuệ
2.4. Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam Chi nhánh Sông Nhuệ
2.4.1. Chỉ tiêu định tính
2.4.1.1. Đảm bảo nguyên tắc cho vay:
2.4.1.2. Uy tín của ngân hàng:
2.4.1.3. Hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của ngân hàng:
2.4.2. Chỉ tiêu định lượng
2.4.2.1. Doanh thu từ lãi cho vay
2.4.2.2. Dư nợ quá hạn
2.4.2.3. Tỷ lệ nợ khó đòi
2.4.2.4. Vòng quay vốn tín dụng
2.4.2.5. Hiệu suất sử dụng vốn
2.5. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng của NHTMCP Công Thương VN Chi nhánh Sông Nhuệ.
2.5.1. Những kết quả đã đạt được
2.5.2. Những khó khăn và hạn chế
2.5.3 Nguyên nhân của hạn chế
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP CÔNG THƯƠNG VN
3.1. Định hướng của NHTMCP Công Thương VN trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp chủ yếu
3.2.1. Đẩy mạnh công tác huy động vốn
3.2.2. Chính sách cho vay
3.2.3. Đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng.
3.2.4.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.5. Công tác thẩm định tín dụng
3.2.6. Xử lý nợ quá hạn
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước.
3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị đối với NH Công Thương Việt nam
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan