[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thanh Xuân

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thanh Xuân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.2. Tổng quan hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệmhoạt độngcho vay ngắn hạn
1.2.2. Vai trò hoạt động cho vay ngắn hạn
1.2.3. Đặc điểm cho vay ngắn hạn
1.2.4. Phân loại cho vay ngắn hạn
1.2.5. Nguyên tắc và điều kiện cho vay ngắn hạn
1.2.6. Quy trình cho vay ngắn hạn
1.3. Chất lượng cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm về chất lượng cho vay ngắn hạn
1.3.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NHNO&PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN
2.1. Sơ lược về NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Xuân
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Xuân
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Xuân
2.2. Quy trình cho vay ngắn hạn tại chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Xuân
2.2.1. Nguyên tắc và điều kiện cho vay ngắn hạn tại chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Xuân
2.2.2. Quy trình cho vay ngắn hạn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Xuân
2.3. Tình hình cho vay ngắn hạn tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
2.3.1. Quy mô cho vay ngắn hạn
2.3.2. Cơ cấu cho vay ngắn hạn
2.4. Tình hình chất lượng cho vay ngắn hạn tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá
2.4.2. Đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG – GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN
3.1. Phương hướng trong hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Thanh Xuân
3.1.1. Phương hướng hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam
3.1.2. Phương hướng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Thanh Xuân
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Xuân
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với Nhà nước
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan