[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Sơn mài Truyền thống

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Sơn mài Truyền thống
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Khái quát về tài sản của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm, các loại hình doanh nghiệp
1.1.2 Tài sản của doanh nghiệp
1.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1 Nhân tố chủ quan
1.3.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG
2.1 Giới thiệu về công ty Trách nhiệm hữu hạn Sơn Mài Truyền Thống
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sơn Mài Truyền Thống
2.1.2 Cơ cấu tổ chức – bộ máy nhân sự của công ty
2.1.3 Đặc điểm về hoạt động kinh doanh và một số kết quả đạt được của Công ty
2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sơn Mài Truyền Thống
2.2.1 Thực trạng tài sản của công ty TNHH Sơn Mài Truyền Thống
2.2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sơn Mài Truyền Thống
2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Sơn Mài Truyền Thống
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN MÀI TRUYỀN THỐNG
3.1 Định hướng phát triển của công ty TNHH Sơn Mài Truyền Thống
3.1.1 Chiến lược của Quốc gia về phát triển của ngành thủ công mỹ nghệ
3.1.2 Định hướng phát triển của công ty
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Sơn Mài Truyền Thống
3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn
3.2.3 Nhóm giải pháp chung
3.3 Kiến nghị với Nhà nước
3.3.1 Ổn định kinh tế và kiềm chế lạm phát
3.3.2 Hoàn thiện hệ thống thủ tục pháp lý
3.3.3 Hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành về khoa học – công nghệ
3.3.4 Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp trong ngành
3.3.5 Thu hút lượng khách hàng trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp Việt Nam
3.3.6 Một số kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan