[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO)

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về Doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về Doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản của Doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của Doanh nghiệp
1.2.1. Khái quát về hiệu quả sử dụng tài sản của Doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản của Doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản của Doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu chung về Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
2.1.1. Giới thiệu chung về Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
2.1.2. Quá trình hình thành, phát triển Tổng công ty cổ phần Bia– Rượu – NGK Hà Nội
2.1.3. Cơ cấu tổ chức – nhân sự tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
2.1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
2.1.5. Khái quát ngành nghề kinh doanh tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội trong giai đoạn 2011-2013
2.2.1. Thực trạng tài sản của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
2.3.1. Kết quả
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
3.1.1. Định hướng phát triển của ngành Bia – Rượu – NGK Việt Nam
3.1.2. Định hướng phát triển của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
3.2.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất, mô hình quản lý tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội
3.2.2. Hoàn thiện quản lý tài sản ngắn hạn
3.2.3. Hoàn thiện công tác quản lý TSCĐ
3.2.4. Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA)
3.3.2. Kiến nghị với Bộ Công Thương và Chính phủ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan