[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng phép vị tự để giải một số bài toàn trong hình học phẳng

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng phép vị tự để giải một số bài toàn trong hình học phẳng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN
1.1. Định nghĩa
1.2. Các tính chất
Chương 2: MỘT SỐ BÀI TOÁN SỬ DỤNG PHÉP VỊ TỰ
2.1. Bài toán chứng minh tính chất hình học
2..2. Bài toán dựng hình
2.3. Bài toán quỹ tính
2.4. Bài toán tính đại lượng hình học
Chương 3: TÍCH CỦA PHÉP VỊ TỰ VỚI MỘT PHÉP BIẾN HÌNH CƠ BẢN
3.1. Phép vị - tự quay
3.2. Phép vị tự - đối xứng trục
3.3. Tích của hai phép vị tự
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan