[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Bài toán ghép cặp và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Bài toán ghép cặp và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒ THỊ
1.1. Các khái niệm cơ bản.
1.2. Các loại đồ thị.
1.3. Bậc, nửa bậc vào, nữa bậc ra.
1.4. Đường đi, chu trình, tính liên thông.
CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN GHÉP CẶP
2.1. Mạng. 2.2. Bài toán luồng cực đại trong mạng.
2.3. Thuật toán tìm luồng cực đại trong mạng.
2.4. Bài toán ghép cặp.
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN GHÉP CẶP
3.1. Bài toán phân công công việc.
3.2. Bài toán xếp thời khóa biểu ở trường học.
3.3. Bài toán dịch vụ hôn nhân.
3.4. Mạng với nhiều điểm phát và nhiều điểm thu.
3.5. Bài toán với khả năng thông qua của các cung và các đỉnh.
3.6. Bài toán vận tải.
3.7. Về một bài toán tối ưu rời rạc.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan