[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng
1.1.1. Khái niệm tín dụng
1.1.2. Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường
1.1.2.1. Cung cấp vốn cho nền kinh tế
1.1.2.2.Đẩy mạnh quá trình sản xuất, mở rộng đầu tư
1.1.2.3. Điều hòa, lưu thông tiền tệ
1.1.2.4. Công cụ tài trợ cho các thành phần kinh tế kém phát triển
1.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM
1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.2.2. Các loại rủi ro tín dụng
1.2.2.1. Rủi ro về vốn
1.2.2.2. Rủi ro sai hẹn
1.2.2.3. Rủi ro lãi suất
1.2.2.4. Rủi ro tỷ giá
1.2.2.5. Rủi ro thanh khoản
1.2.2.6. Rủi ro lạm phát
1.2.2.7. Rủi ro thị trường
1.2.2.8. Rủi ro thuế vụ
1.2.2.9. Rủi ro chính trị và chính quyền
1.2.2.10. Rủi ro công nghệ và hoạt động
1.2.3. Những dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng
1.2.3.1. Nhóm các dấu hiệu phát sinh rủi ro từ phía khách hàng
1.2.3.2. Nhóm các dấu hiệu phát sinh rủi ro từ phía Ngân hàng
1.2.4. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
1.2.4.1. Thông tin không cân xứng
1.2.4.2. Nguyên nhân từ môi trường kinh tế không ổn định
1.2.4.3. Nguyên nhân từ pháp lý
1.2.4.4. Nguyên nhân về văn hóa xã hội
1.2.4.5. Sự thay đổi về môi trường công nghệ
1.2.5. Tác động của rủi ro tín dụng
1.3. Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.3.1. Chọn lọc người vay và giám sát quá trình sử dụng vay
1.3.2. Đưa ra quy tắc cho vay, chuyên môn hóa việc cho vay và duy trì quan hệ lâu dài với Khách hàng
1.3.3. Đa dạng hóa
1.3.4. Bảo đảm, bảo lãnh, bảo hiểm
1.3.5. Thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
1.3.6. Quy trình thực hiện hạn chế rủi ro tín dụng trong Ngân hàng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
2.1. Tóm tắt tổng quan về lịch sử hình thành của LienVietPostBank Chi nhánh Hồ Chí Minh
2.1.1. Thông tin cơ bản về Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
2.1.1.1. Thông tin chung
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của LienVietPostBank Chi nhánh Hồ Chí Minh
2.1.3. Bộ máy cơ cấu tổ chức của LienVietPostBank Chi nhánh Hồ Chí Minh
2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Chi nhánh Hồ Chí Minh
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận
2.1.4. Tình hình nhân sự hiện nay của LienVietPostBank Chi nhánh Hồ Chí Minh
2.1.5. Tình hình kinh doanh của chi nhánh từ năm 2012 đến 2014
2.1.5.1. Thông tin về tình hình kinh doanh
2.1.5.2. Cơ cấu lợi nhuận và doanh thu của Chi nhánh năm 2014
2.1.6. Định hướng, kế hoạch phát triển của chi nhánh trong năm tới
2.1.6.1. Chỉ tiêu kinh doanh của chi nhánh năm 2015
2.1.6.2. Định hướng và kế hoạch triển khai quản lý rủi ro 2015
2.2. Thực trạng phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh hiện nay của Chi nhánh
2.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại LienVietPostBank Chi nhánh Hồ Chí Minh
2.2.1.1. Chính sách tín dụng
2.2.1.2. Quy trình nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh
2.2.1.3. Xây dựng hệ thống dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng
2.2.1.4. Dự phòng rủi ro tín dụng
2.2.2. Tình hình về rủi ro tín dụng tại LienVietPostBank Chi nhánh Hồ Chí Minh
2.2.2.1. Tình hình tín dụng
2.2.2.2. Tình hình nợ quá hạn
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét
3.1.1. Một số kết quả đạt được
3.1.2. Hạn chế
3.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại
3.1.3.1. Nguyên nhân khách quan
3.1.3.2. Nguyên nhân chủ quan
3.2. Kiến nghị
3.2.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.2.1.1. Chính phủ cần xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khoa học thống nhất, toàn diện
3.2.1.2. Chính phủ cần xây dựng lại cơ chế, thực thi chính sách xử lý tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ các tổ chức tín dụng nhanh chóng
3.2.1.3. Chính phủ cần chỉ đạo Tổng cục địa chính và Bộ xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho phù hợp
3.2.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.2.2.1. Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động các Ngân hàng Thương mại
3.2.2.2. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo trung tâm thông tin tín dụng tăng cường cải tiến trong vần đề cung cấp thông tin thật sự có hiệu quả để phòng ngừa rủi ro
3.2.2.3. Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt
3.2.3. Kiến nghị với NH TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hồ Chí Minh
3.2.3.1. Đẩy mạnh quảng cáo và mở rộng đối tượng cho vay
3.2.3.2. Kiến nghị về công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.3.3. Chuyên môn hóa quy trình thẩm định tín dụng
3.2.3.4. Xây dựng quản lý thông tin khách hàng tập trung
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan