[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các đặc trưng của đại số Boole

[/kythuat]
[tomtat]
Các đặc trưng của đại số Boole
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐẠI SỐ BOOLE.
1.1. Sơ lược về dàn.
1.2. Đại số BOOLE.
1.3. Vành BOOLE.
1.4. Dàn MÔĐULA đầy đủ.
Chương 2: HÀM BOOLE VÀ CỰC TIỂU HÓA HÀM BOOLE.
2.1. Hàm BOOLE.
2.2. Mạch LÔGIC.
2.3. Cực tiểu hóa các mạch LÔGIC (hàm BOOLE) bằng phương pháp KARNAUGH.
2.4. Cực tiểu hóa các mạch LÔGIC (hàm BOOLE) bằng phương pháp QUINE-McCLUSKEY.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan