[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tình hình thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tình hình thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÊ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NHTM
1.1 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
1.1.1 Tổng quan về rủi ro
1.1.1.2 Phân loại rủi ro
1.1.2 Rủi ro và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
1.1.2.1 Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
1.1.2.1.1 Khái niệm
1.1.2.1.2 Phân loại
1.1.2.2 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
1.1.2.2.1 Nhận dạng rủi ro
1.1.2.2.2 Phân tích rủi ro
1.1.2.2.3 Đo lường rủi ro
1.1.2.2.4 Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro
1.1.2.2.5 Tài trợ rủi ro
1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến ro trong kinh doanh ngân hàng
1.1.3.1 Nhóm nguyên nhân thuộc về năng lực quản trị của ngân hàng
1.1.3.2 Nhóm nguyên nhân thuộc về phía khách hàng
1.1.3.3 Nhóm nguyên nhân khách quan có liên quan đến môi trường hoạt động kinh doanh
1.1.4 Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh ngân hàng và đối với kinh tế xã hội
1.2 Tổng quan về quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng
1.2.1 Bản chất của rủi ro thanh khoản
1.2.1.1 Các khái niệm về thanh khoản
1.2.1.1.1 Thanh khoản
1.2.1.1.2 Rủi ro thanh khoản
1.2.1.1.3 Quản trị thanh khoản:
1.2.1.1.4 Cung thanh khoản:
1.2.1.1.5 Cầu thanh khoản là nhu cầu vốn cho các mục đích của ngân hàng làm giảm quỹ của ngân hàng đó.
1.2.1.1.6 Trạng thái thanh khoản ròng:
1.2.1.2 Nguyên nhân rủi ro thanh khoản
1.2.1.2.1 Nguyên nhân tiền đề:
1.2.1.2.2 Nguyên nhân từ hoạt động
1.2.1.3 Sự cần thiết của quản trị rủi ro thanh khoản
1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản
1.2.2.1 Đường lối chung về quản trị thanh khoản
1.2.2.2 Dấu hiệu thị trường nhận biết rủi ro thanh khoản
1.2.2.2.1 Lòng tin của dân chúng:
1.2.2.2.2 Sự biến động của thị giá cổ phiếu:
1.2.2.2.3 Áp dụng mức lãi suất huy động cao hơn thị trường:
1.2.2.2.4 Chịu lỗ khi bán tài sản:
1.2.2.2.6 Vay Ngân hàng Trung Ương (NHTW):
1.2.2.3 Các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản
1.2.2.3.1 Phương pháp 1: Duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa vốn dùng cho dự trữ và vốn dùng cho kinh doanh.
1.2.2.3.2 Phương pháp 2: Đảm bảo tỷ lệ về khả năng chi trả (QĐ457/2005/QD – NHNN)
1.2.2.3.3 Phương pháp 3: Dự báo nhu cầu thanh khoản:
1.2.2.4 Biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản
1.2.2.4.1 Quản trị thanh khoản “Có”
1.2.2.4.2 Quản trị thanh khoản nợ
1.2.2.4.3 Quản trị thanh khoản phối hợp
1.2.2.4.4 Biện pháp chung
1.3 Các băn bản pháp quy về RRTK
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2.1 Lịch sử hình thành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
2.1.2 Bộ máy tổ chức của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN.
2.1.3 Tình hình nhân sự;đánh giá sự đáp ứng với tình hình hoạt động, kinh doanh hiện nay của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
2.1.4 Doanh số của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
2.1.5 Địa bàn kinh doanh của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN
2.2 Thực trạng thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam từ 2011 đến 2014.
2.2.1 Tình hình nguồn vốn và tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam.
2.2.1.1 Tình hình nguồn vốn.
2.2.1.2 Tình hình tài sản.
2.2.2 Tình hình cung thanh khoản và cầu thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam.
2.2.3 Các hệ số ảnh hưởng đến tính thanh khoản và rủi ro thanh khoản tài Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam.
2.2.3.1 Vốn điều lệ và tỷ lệ an toàn vốn (hệ số CAR)
2.2.3.2 Hệ số H1 và H2.
2.2.3.3 Chỉ số trạng thái tiền mặt H3.
2.2.3.4 Chỉ số năng lực cho vay H4.
2.2.3.5 Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng H5.
2.2.3.6 Chỉ số chứng khoán thanh khoản H6.
2.2.3.7 Chỉ số trạng thái ròng đối với các TCTD H7.
2.2.3.8 Chỉ số (Tiền mặt + tiền gửi tại các TCTD)/tiền gửi khách hàng H8
2.3 Đánh giá tình hình quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Nhược điểm
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
3.1 Giải pháp nhằm nâng cao tính thanh khoản và hiệu quả quản trị rủi ro trong ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
3.2 Định hướng phát triển của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đến 2020.
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan