[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Phát Triển thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh hàng xanh Phòng giao dịch Nguyễn Thị Định

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Phát Triển thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh hàng xanh Phòng giao dịch Nguyễn Thị Định
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN
1.1.1 Tín dụng ngân hàng
1.1.1.1 Khái niệm
1.1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng
1.1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng
1.1.1.4 Phân loại tín dụng ngân hàng
1.1.1.4.1 Căn cứ vào thời hạn tín dụng
1.1.1.4.2 Căn cứ vào bảo đảm tín dụng
1.1.1.4.3 Căn cứ mục đích sử dụng vốn
1.1.1.4.4 Căn cứ vào chủ thể vay vốn
1.1.2 Các hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại
1.1.2.1 Đặc điểm hoạt động huy động vốn
1.1.2.2 Các nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.1.2.2.1 Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi
1.1.2.2.2 Tiền gửi thanh toán
1.1.2.2.3 Tiền gửi tiết kiệm
1.1.2.2.4 Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá
1.1.2.2.5 Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và từ ngân hàng Nhà nước
1.1.3 Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp
1.1.3.1 Khái niệm
1.1.3.2 Các loại hình cho vay
1.1.3.2.1 Cho vay theo hạn mức tín dụng (thấu chi)
1.1.3.2.2 Cho vay ứng trước từng lần
1.1.3.2.3 Cho vay chiết khấu chứng từ có giá
1.1.4 Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp
1.1.5 Các phương thức cho vay
1.1.6 Nguyên tắc cho vay
1.1.7 Điều kiện cho vay
1.2 CÁC TIÊU THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
1.2.1 Phân tích định tính
1.2.1.1 Người xin vay có tín nhiệm
1.2.1.2 Hợp đồng tín dụng phải được kí kết đúng đắn và hợp lệ
1.2.1.3 Ngân hàng có thể đòi nợ thuận lợi bằng tài sản bảo đảm
1.2.2 Phân tích định lượng
1.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu định lượng
1.2.2.1.1 Doanh số cho vay.
1.2.2.1.2 Doanh số thu nợ.
1.2.2.1.3 Dư nợ cho vay.
1.2.2.1.4 Nợ quá hạn
1.2.2.1.5 Tỷ lệ nợ xấu
1.2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
1.2.2.2.1 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ (%)
1.2.2.2.2 Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay (DSCV) (%)
1.2.2.2.3 Tỷ lệ Dư nợ/Tổng nguồn vốn ( % )
1.2.2.2.4 Tỷ lệ Dư nợ/Vốn huy động ( %)
1.2.2.2.5 Hệ số thu nợ ( % )
1.2.2.2.6 Tỷ lệ nợ quá hạn (%)
1.2.2.2.7 Tỷ lệ nợ xấu (%)
1.2.2.2.8 Vòng quay vốn Tín dụng (vòng)
1.2.2.2.9 Số khách hàng được vay vốn:
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI HDBANK – CHI NHÁNH HÀNG XANH – PGD NGUYỄN THỊ ĐỊNH
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG
2.1.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển ngân hàng
2.1.1.1 Giới thiệu chung
2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.3 Các giải thưởng tiêu biểu
2.1.1.4 Lịch sử hình thành phòng giao dịch Nguyễn Thị Định:
2.1.2 Bộ máy tổ chức của HDBank
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức của HDBank
2.1.3 Cơ cấu cho vay tại ngân hàng
2.1.3.1 Các nguyên tắc cho vay
2.1.3.2 Quy trình cho vay tại HDBank
2.2 PHÂN TÍCH TÌNH TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG
2.2.1 Tình hình huy động tại HDBank - chi nhánh Hàng Xanh - Phòng giao dịch Nguyễn Thị Định giai đoạn 2012-2014
2.2.2 Phân tích cơ cấu khách hàng vay vốn tại HDBank
2.2.3 Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp của HDBank - chi nhánh Hàng Xanh-phòng giao dịch Nguyễn Thị Định
2.2.3.1 Doanh số cho vay theo thời hạn cho vay
2.2.3.2 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
2.2.3.3 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
2.2.4 Tình hình thu nợ khách hàng doanh nghiệp của HDBank - chi nhánh Hàng Xanh-phòng giao dịch Nguyễn Thị Định
2.2.4.1 Thu nợ doanh nghiệp theo thể loại cho vay
2.2.4.2 Thu nợ doanh nghiệp theo thành phần kinh tế
2.2.4.3 Thu nợ doanh nghiệp theo ngành kinh tế
2.2.5 Tình hình dư nợ theo khách hàng doanh nghiệp của HDBank - chi nhánh Hàng Xanh - phòng giao dịch Nguyễn Thị Định giai đoạn 2012 - 2014
2.2.5.1 Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp theo thời hạn cho vay
2.2.5.2 Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế
2.2.6 Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay của HDBank - chi nhánh Hàng Xanh-phòng giao dịch Nguyễn Thị Định
2.2.7 Tỷ lệ nợ xấu
2.2.7.1 Tỷ lệ nợ xấu theo cho vay cho vay
2.2.7.2 Tỷ lệ nợ xấu theo thành phần kinh tế
2.2.7.3 Tỷ lệ nợ xấu theo ngành kinh tế
2.2.8 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng.
2.2.8.1 Dư nợ/ Huy động vốn
2.2.7.2 Dư nợ/ tổng nguồn vốn
2.2.7.3 Vòng quay tín dụng của HDBank - chi nhánh Hàng Xanh - phòng giao dịch Nguyễn Thị Định giai đoạn 2012 - 2014
2.2.7.4 Hệ số thu nợ
2.2.7.5 Nợ xấu/ Tổng dư nợ
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI HDBANK – CHI NHÁNH HÀNG XANH – PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN THỊ ĐỊNH
3.1 PHÂN TÍCH SWOT CHO HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI HDBANK– CHI NHÁNH HÀNG XANH – PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN THỊ ĐỊNH
3.1.1 Thuận lợi
3.1.2 Khó khăn
3.1.3 Điểm mạnh
3.1.4 Điểm yếu
3.1.5 Nguyên nhân
3.1.5.1 Nguyên nhân khách quan
3.1.5.2 Nguyên nhân chủ quan
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HƠN NỮA CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP
3.2.1 Về định hướng cho vay khách hàng doanh nghiệp
3.2.2 Về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng
3.2.3 Về thông tin làm căn cứ để xếp hạng tín dụng cho khách hàng
3.2.4 Về mô hình quản lý tín dụng
3.2.5 Giám sát và quản lý rủi ro trong và sau khi cho vay
3.3 KIẾN NGHỊ
3.3.1 Đối với cơ quan quản lí nhà nước
3.3.2 Đối với ngân hàng
3.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HDBANK TRONG NHỮNG NĂM SẮP TỚI
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan