[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB Huỳnh Thúc Kháng ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB Huỳnh Thúc Kháng ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHTM VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG
1.1. Khái niệm về NHTM
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Lịch sử hình thành
1.1.3. Chức năng của NHTM
1.2. Tổng quan về hoạt động cho vay của ngân hàng
1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay
1.2.2. Phân loại
1.2.2.1. Phân loại theo hình thức
1.2.2.2. Phân loại theo thời gian
1.2.2.3. Phân loại theo tài sản đảm bảo
1.2.3. Các quy định pháp luật về hoạt động cho vay
1.2.3.1. Các tổ chức được phép hoạt động cho vay
1.2.3.2. Các quy định về không được phép và hạn chế cho vay
1.3. Hoạt động cho vay tiêu dùng
1.3.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.3.2. Đối tượng cho vay tiêu dùng
1.3.3. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.3.3.1. Phân loại theo mục đích sử dụng vốn
1.3.3.2. Phân loại theo đối tượng
1.3.3.3. Phân loại theo chất lượng nợ
1.3.3.4. Phân loại theo thời hạn
1.3.4. Các hình thức cho vay tiêu dùng
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay
1.4.1. Yếu tố khách quan
1.4.1.1. Môi trường chính trị, xã hội
1.4.1.2. Môi trường kinh tế vĩ mô
1.4.1.3. Môi trường pháp lý
1.4.1.4. Tập quán vay vốn, tiêu dùng, niềm tin của khách hàng
1.4.1.5. Mức độ cạnh tranh giữa các TCTD
1.4.2. Yếu tố chủ quan
1.4.2.1. Năng lực và uy tín của các TCTD
1.4.2.2. Chiến lược và chính sách tín dụng của TCTD
1.4.2.3. Chất lượng cho vay
CHƯƠNG 2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VIB HUỲNH THÚC KHÁNG
2.1. Giới thiệu chung về VIB Huỳnh Thúc Kháng
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.1.1. Tổng quát về ngân hàng TMPC Quốc Tế Việt Nam
2.1.1.2. Giới thiệu tổng quát về VIB Huỳnh Thúc Kháng
2.1.2. Cơ cấu tổ chức VIB Huỳnh Thúc Kháng
2.1.3. Tình hình nhân sự tại VIB Huỳnh Thúc Kháng
2.1.4. Doanh số cho vay của VIB Huỳnh Thúc Kháng
2.1.4.1. Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn
2.1.4.2. Doanh số cho vay theo đối tượng
2.1.4.3. Doanh số cho vay theo chất lượng nợ
2.1.4.4. Doanh số cho vay theo thời hạn
2.1.5. Địa bàn kinh doanh
2.1.6. Phương thức kinh doanh trong và ngoài nước
2.1.7. Khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước
2.1.8. Tình hình tài chính của VIB Huỳnh Thúc Kháng
2.1.9. Định hướng phát triển của VIB
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB Huỳnh Thúc Kháng
2.2.1. Doanh số cho vay
2.2.1.1. Doanh số tín dụng tiêu dùng theo đối tượng
2.2.1.2. Doanh số tín dụng tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
2.2.1.3. Doanh số tín dụng tiêu dùng theo chất lượng
2.2.1.4. Doanh số tín dụng tiêu dùng theo thời gian
2.2.2. Nguồn khách hàng
2.2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động
2.2.3.1. Chỉ tiêu định tính
2.2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.2.3.3. Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu
2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB Huỳnh Thúc Kháng
2.3.1. Yếu tố khách quan
2.3.1.1. Môi trường chính trị, xã hội
2.3.1.2. Môi trường kinh tế vĩ mô
2.3.1.3. Môi trường pháp lý
2.3.1.4. Tập quán vay vốn, tiêu dùng, niềm tin của khách hàng
2.3.1.5. Mức độ cạnh tranh giữa các TCTD
2.3.2. Yếu tố chủ quan
2.3.2.1. Năng lực và uy tín của các TCTD
2.3.2.2. Chiến lược và chính sách tín dụng của TCTD
2.3.2.3. Chất lượng cho vay
CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét chung về tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB Huỳnh Thúc Kháng
3.2. Những giải pháp tăng cường hoạt động cho vay tiêu dùng tại VIB Huỳnh Thúc Kháng
3.2.1. Các giải pháp liên quan đến các yếu tố khách quan
3.2.1.1. Môi trường chính trị, xã hội
3.2.1.2. Môi trường kinh tế vĩ mô
3.2.1.3. Môi trường pháp lý
3.2.1.4. Tập quán vay vốn, tiêu dùng, niềm tin của khách hàng
3.2.1.5. Mức độ cạnh tranh giữa các TCTD
3.2.2. Yếu tố chủ quan
3.2.2.1. Năng lực và uy tín của các TCTD
3.2.2.2. Chiến lược và chính sách tín dụng của TCTD
3.2.2.3. Chất lượng cho vay
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan