[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình hoạt động thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang trong giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình hoạt động thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang trong giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ THANH TOÁN
1.1. Tổng quan về nghiệp vụ thẻ thanh toán:
1.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của thẻ thanh toán:
1.1.2. Khái niệm, cấu tạo và phân loại thẻ thanh toán:
1.1.2.1. Khái niệm:
1.1.2.2. Cấu tạo:
1.1.2.3. Phân loại:
1.1.3. Các chủ thể tham gia trong quá trình phát hành và thanh toán thẻ thanh toán:
1.1.4. Thủ tục phát hành và thanh toán thẻ thanh toán:
1.1.5. Các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thẻ thanh toán:
1.1.6. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán:
1.1.7. Lợi ích từ phát triển hoạt động thẻ thanh toán:
1.2. Xu hướng phát triển hoạt động thẻ thanh toán trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng:
Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TIỀN GIANG (TECHCOMBANK) TRONG GIAI ĐOẠN 2012 - 2014
2.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam:
2.1.1. Tổng quan về ngân hàng:
2.1.2. Tổng quan về Techcombank Chi nhánh Tiền Giang:
2.1.2.1. Lịch sử hình thành:
2.1.2.2. Chức năng hoạt động:
2.1.2.3. Sơ đồ tổ chức của chi nhánh:
2.1.2.4. Cơ cấu tổ chức:
2.2. Thực trạng tình hình hoạt động thẻ tại Techcombank Chi nhánh Tiền Giang:
2.2.1. Phân loại sản phẩm thẻ:
2.2.2. Quy trình phát hành thẻ:
2.2.3. Một số chương trình ưu đãi Chi nhánh đã áp dụng trong hoạt động thẻ:
2.2.4. Kết quả hoạt động thẻ:
2.2.4.1. Số lượng thẻ phát hành:
2.2.4.2. Doanh thu của thẻ:
2.2.4.3. Số dư tiền gửi không kỳ hạn:
2.2.4.4. Mạng lưới giao dịch thẻ:
2.2.5. Đánh giá tình hình hoạt động thẻ tại TCB Chi nhánh Tiền Giang thông qua ma trận SWOT:
Chương 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA CHI NHÁNH TRONG NHỮNG NĂM TỚI
3.1. Nhận xét thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh thẻ tại chi nhánh:
3.2. Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại chi nhánh:
3.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lí:
3.2.2. Đẩy mạnh hoạt động marketing:
3.2.3. Tăng cường đầu tư cho công nghệ cao:
3.2.4. Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ thẻ:
3.2.5. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên:
3.2.6. Tăng cường hoạt động phòng ngừa rủi ro:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan