[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN
1.1 Khái quát về tín dụng
1.1.1 Tín dụng là gì ?
1.1.2 Các loại tín dụng
1.1.3 Tín dụng ngân hàng
1.1.3.1 Khái niệm
1.1.3.2 Phân loại tín dụng NH
1.2 Hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng.
1.2.1 Khái niệm tín dụng cá nhân.
1.2.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân.
1.2.3 Vai trò của tín dụng cá nhân.
1.2.3.1 Đối với Ngân hàng
1.2.3.2 Đối với khách hàng
1.2.3.3 Đối với nền kinh tế
1.2.4 Các loại tín dụng khách hàng cá nhân.
1.2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến tín dụng cá nhân
1.2.5.1 Yếu tố thuộc ngân hàng
1.2.5.2 Yếu tố thuộc khách hàng
1.2.5.3 Môi trường kinh doanh
1.3 Quy trình tín dụng
1.3.1 Ý nghĩa của việc thiết lập quy trình tín dụng
1.3.2 Quy trình tín dụng căn bản
1.4 Một số tiêu chí đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân.
1.4.1 Tỷ lệ nợ quá hạn tín dụng cá nhân
1.4.2 Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân
1.4.3 Thu nhập ròng từ cho vay cá nhân/ Dư nợ cho vay cá nhân
1.4.4 Thu nhập ròng từ cho vay cá nhân/ Lợi nhuận trước thuế
1.4.5 Thu nhập từ cho vay cá nhân/ Tổng thu nhập cho vay
Chương 2: PHÂN TÍCH VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIÊT NAM - TECHCOMBANK
2.1 Giới thiệu về ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank
2.1.1 Lịch sử hình thành ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ từng phòng ban
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức của Techcombank
2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
2.1.3 Nguồn nhân lực của Ngân hàng.
2.1.4 Định hướng phát triển của Techcombank
2.1.4.1 Về dịch vụ khách hàng
2.1.4.2 Ngân hàng bán buôn
2.1.4.3 Về nguồn vốn và thị trường tài chính
2.1.4.4 Về mảng Ngân hàng đầu tư
2.1.4.5 Về nguồn nhân lực
2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của Techcombank
2.2 Phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Techcombank
2.2.1 Phân tích doanh số cho vay
2.2.1.1 Theo thời hạn tín dụng
2.2.1.2 Theo sản phẩm
2.2.2 Phân tích doanh số thu nợ
2.2.2.1 Theo thời hạn tín dụng
2.2.2.2 Theo sản phẩm
2.2.3 Phân tích dư nợ cho vay
2.2.3.1 Theo thời hạn tín dụng
2.2.3.2 Theo sản phẩm
2.3 Đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân tại Techcombank
2.3.1 Đánh giá về quy mô cho vay cá nhân
2.3.2 Đánh giá về chất lượng tín dụng cá nhân
2.3.2.1 Phân tích tỷ lệ nợ quá hạn
2.3.2.2 Tỷ lệ nợ xấu
2.3.3 Đánh giá về hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân
2.3.3.1 Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay cá nhân/ Dư nợ cho vay cá nhân
2.3.3.2 Thu nhập từ hoạt động cho vay cá nhân/ Lợi nhuận trước thuế
2.3.3.3 Thu nhập từ hoạt động cho vay cá nhân/ Tổng thu nhập cho vay
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - TECHCOMBANK
3.1 Đánh giá hoạt đông tín dụng cá nhân của Techcombank
3.1.1 Tích cực
3.1.2 Những hạn chế và nguyên nhân
3.1.2.1 Hạn chế
3.1.2.2 Nguyên nhân
3.2 Kiến nghị đối với Techcombank
3.2.1 Quản trị rủi ro cần được nâng cao và cẩn trọng
3.2.2 Nâng cao tỷ trọng cho vay KH cá nhân
3.2.3 Cải tiến và củng cố công tác thẩm định tín dụng
3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao nghiệp vụ cán bộ tín dụng
3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động marketing
3.2.6 Bổ sung biện pháp cho vay đồng tài trợ với KH cá nhân
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan