[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Quận 3

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Quận 3
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN TÍN DỤNG
1.1. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng
1.1.1. Khái niệm về tín dụng
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Đặc điểm
1.1.1.3. Chức năng
1.1.1.4. Vai trò
1.1.2. Các loại hình tín dụng
1.1.2.1. Mục đích sử dụng vốn
1.1.2.2. Thời hạn tín dụng
1.1.2.3. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng
1.1.2.4. Căn cứ vào phương thức cho vay
1.1.3. Nguyên tắc tín dụng
1.1.3.1. Nguyên tắc cho vay
1.1.3.2. Điều kiện cho vay
1.1.4.3. Vai trò
1.1.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng
1.1.4.5. Nguyên tắc xác định lãi suất
1.2. Các vấn đề cơ ản về hoạt động tín dụng ngắn hạn
1.2.1. Các hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương mại
1.2.1.2. Khái niệm hoạt động huy động vốn
1.2.1.1. Các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM
1.2.2. Các hoạt động cơ ản của tín dụng ngắn hạn
1.2.3. Vai trò của tín dụng ngắn hạn
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn
1.3.1. Các chỉ tiêu định tính
1.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VPBANK CHI NHÁNH QUẬN 3
2.1. Giới thiệu khái quát về NH
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.1.1. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.1.1.2. VPBank Chi nhánh Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh
2.1.2. Bộ máy tổ chức của Ngân hàng
2.1.2.1. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
2.1.2.2. VPBank chi nhánh Quận 3
2.1.3. Đặc điểm, lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng
2.1.4. Điều kiện xét duyệt tín dụng của NH VPBank
2.1.5. Quy trình xét duyệt tín dụng của Ngân hàng
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
2.3. Tình hình huy động vốn tại NH
2.4. Thực trạng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại NH
2.4.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn tại VPBank
2.4.1.1. Theo đối tượng cho vay
2.4.1.2. Theo ngành nghề kinh doanh
2.4.2. Phân tích doanh số thu nợ cho vay tại NH
2.4.2.1. Theo đối tượng cho vay
2.4.2.2. Theo ngành nghề kinh doanh
2.4.3. Phân tích dư nợ ngắn hạn tại NH
2.4.3.1. Theo đối tượng cho vay
2.4.3.2. Theo ngành nghề kinh doanh
2.4.4. Tình hình nợ xấu ngắn hạn của NH
2.5.Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng tại Ngân hàng
2.5.1. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay ngắn hạn
2.5.2. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số thu nợ ngắn hạn
2.5.2. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng ngắn hạn
2.5.3. Hệ số thu nợ
2.5.5. Hiệu quả sử dụng vốn.
2.5.4. Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn.
2.6.7. Tỷ lệ nợ quá hạn ngắn hạn.
2.5.5. Tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn.
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Nhận xét tình hình hoạt động ngắn hạn tại Ngân hàng
3.2. Kiến nghị các giải pháp cho hoạt động tín dụng ngắn hạn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan