[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu và phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần và Phát triển TP.HCM chi nhánh sở giao dịch Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu và phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Thương mại Cổ phần và Phát triển TP.HCM chi nhánh sở giao dịch Đồng Nai
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG, CHO VAY KHDN VÀ NHỮNG RỦI RO TRONG CHO VAY CỦA NHTM.
1.1. Lý luận chung về tín dụng doanh nghiệp tại NHTM
1.1.1. Lý luận chung về hoạt động tín dụng
1.1.1.1. Khái niệm chung về tín dụng và tín dụng NH
1.1.1.2. Phân loại tín dụng NH
1.1.1.3. Chức năng của hoạt động tín dụng
1.1.1.4. Vai trò của hoạt động tín dụng
1.1.2. Cho vay doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm về doanh nghiệp
1.1.2.2. Khái niệm về cho vay DN
1.1.3. Các hình thức của cho vay DN
1.1.3.1. Cho vay theo món, hạn mức
1.1.3.2. Cho vay cầm cố chiết khấu giấy tờ có giá
1.1.3.3. Cho vay chiết khấu bộ chứng từ
1.1.3.4. Cho vay dựa trên hàng tồn kho và khoản phải thu
1.1.3.5. Cho vay theo hạn mức thấu chi
1.1.3.6. Cho vay tài trợ dự án
1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay KHDN
1.1.4.1. Chỉ tiêu về đánh giá hoạt động kinh doanh của DN
1.1.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay KHDN
1.2. Lý luận chung về rủi ro tín dụng
1.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng
1.2.2. Khái niệm về rủi ro cho vay KHDN
1.2.2.1. Khái niệm về rủi ro trong cho vay của NHTM
1.2.2.2. Khái niệm về rủi ro cho vay KHDN
1.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro trong cho vay KHDN
1.2.3.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng
1.2.3.2. Nguyên nhân từ phía NH
1.2.4. Ảnh hưởng và hậu quả của rủi ro cho vay đối với NH
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ, PHÂN TÍCH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHDN CỦA HDBANK CN SGD ĐN
2.1. Tổng quan về NHTM CP HDBank CN SGD ĐN
2.1.1. Quá trình hình thành của HDBank CN SGD ĐN
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và điều hành tại HDBank CN SGD ĐN
2.1.3. Tình hình nhân sự tại HDBank CN SGD ĐN
2.1.4. Kết quả kinh doanh của HDBank CN SGD ĐN trong năm qua
2.1.4.1. Tình hình hoạt động cho vay tại NH
2.1.4.2. Kết quả kinh doanh của HDBank CN SGD ĐN
2.2. Định hướng phát triển của HDBank CN SGD ĐN trong những năm tới
2.2.1. Thâm nhập và phát triển khách hàng cá nhân
2.2.2. Thâm nhập và mở rộng KHDN vừa và nhỏ
2.2.3. Mở rộng phạm vi kinh doanh
2.2.4. Tăng cường và mở rộng hoạt động quản lý và kinh doanh nguồn vốn
2.2.5. Khả năng cạnh tranh của HDBank CN SGD ĐN trên địa bàn kinh doanh
2.3. Mục đích, lý do phân tích đề tài “ Nghiên cứu và phân tích hoạt động cho vay KHDN tại HDBank CN SGD ĐN
2.4. Phân tích hoạt động cho vay KHDN tại HDBank CN SGD ĐN
2.4.1. Các sản phẩm cho vay đối với KHDN tại HDBank CN SGD ĐN
2.4.1.1. Cho vay tái cấu trúc tài chính
2.4.1.2. Cho vay đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị
2.4.1.3. Cho vay bổ sung vốn lưu động SXKD
2.4.1.4. Cho vay tài trợ xuất khẩu bằng L/C
2.4.1.5. Cho vay nông nghiệp, chăn nuôi
2.4.1.6. Tài trợ nhập khẩu bằng chính lô hàng nhập
2.4.1.7. Cho vay cầm cố ứng trước tiền bán chứng khoán
2.4.1.8. Thấu chi tài khoản
2.4.2. Quy trình cấp tín dụng đối với KHDN HDBank CN SGD ĐN
2.4.2.1. Điều kiện cấp tín dụng đối với từng loại hình DN
2.4.2.2. Quy trình cấp tín dụng đối với KHDN
2.4.2.3. Quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với KHDN
2.4.3. Thực trạng cho vay đối với KHDN tại HDBank CN SGD ĐN trong những năm gần đây
2.4.3.1. Dư nợ cho vay đối với KHDN trong những năm qua
2.4.3.2. Tình hình nợ xấu, nợ quá hạn cho vay KHDN tại HDBank CN SGD ĐN
2.4.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay KHDN tại HDBank CN SGD ĐN
2.4.4.1. Chỉ tiêu đánh giá về dư nợ
2.4.4.2. Chỉ tiêu đánh giá về nợ xấu, nợ quá hạn
2.4.5. Những rủi ro cho vay và tỉ lệ tổn thất mà HDBank CN SGD ĐN phải đối mặt trong khoản nợ xấu mà NH đã bán cho VAMC trong năm 2015
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐÔNG CHO VAY KHDN CỦA HDBANK CN SGD ĐN VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHDN
3.1. Đánh giá , nhận xét về cho vay KHDN tại HDBank CN SGD ĐN
3.1.1. Những kết quả, ưu điểm mà HDBank CN SGD ĐN đã đạt được trong hoạt động cho vay đối với KHDN
3.1.1.1. Về lãi suất
3.1.1.2. Về sản phẩm và chất lượng dịch vụ
3.1.1.3. Về mạng lưới
3.1.1.4. Về tăng trưởng dư nợ và doanh số cho vay
3.1.1.5. Về lợi nhuận
3.1.1.6. Về thu hút KHDN
3.1.1.7. Về chính sách phát triển và chiến lược hoạt động
3.1.1.8. Về an toàn rủi ro cho vay
3.2. Những khó khăn, những nhược điểm còn tồn tại trong quá trình cho vay đối với KHDN tại HDBank CN SGD ĐN
3.2.1. Nhóm rủi ro về thị trường
3.2.2. Nhóm rủi ro về tài chính
3.3. Một số giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn còn tồn tại trong hoạt động cho vay KHDN của HDBank CN SGD ĐN
3.3.1. Giải pháp cho nhóm rủi ro thị trường
3.3.2. Giải pháp cho nhóm rủi ro tài chính
3.3.3. Những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHDN và khắc phục những khó khăn còn tồn tại ở HDBank CN SGD ĐN
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan