[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại
1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại
1.1.2.1 Chức năng trung gian tài chính
1.1.2.2 Chức năng tạo tiền
1.1.2.3 Chức năng sản xuất
1.2 Khái niệm về tín dụng
1.2.1 Khái niệm về tín dụng
1.2.2 Khái niệm về tín dụng cá nhân
1.2.3 Vai trò của tín dụng
1.2.3.1 Tín dụng thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa phát triển
1.2.3.2 Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ và giá cả
1.2.3.3 Tín dụng góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm và ổn định trật tự xã hội
1.2.3.4 Tín dụng góp phần phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại và mở rộng giao lưu kinh tế
1.2.4 Chức năng của tín dụng
1.2.4.1 Chức năng tập trung và phân phối lại vốn tiền tệ
1.2.4.2 Chức năng tiết kiệm tiền mặt và chi phí lưu thông cho xã hội
1.2.4.3 Chức năng phản ánh và kiểm soát các hoạt động kinh tế
1.2.5 Phân loại tín dụng
1.2.5.1 Căn cứ vào thời hạn tín dụng
1.2.5.2 Căn cứ vào mục đích tín dụng
1.2.5.3 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng
1.2.5.4 Căn cứ vào phương thức cho vay
1.2.5.5 Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ vay
1.3 Nguyên tắc chung của tín dụng
1.3.1 Nguyên tắc của tín dụng
1.3.1.1 Tiền cho vay phải được hoàn trả sau một thời gian nhất định cả vốn và lãi
1.3.1.2 Vốn vay phải có giá trị tương đương làm đảm bảo
1.3.1.3 Cho vay theo kế hoạch thỏa thuận trước
1.3.2 Đối tượng cho vay
1.3.3 Điều kiện cho vay
1.3.4 Lãi suất cho vay
1.3.5 Những phương thức đảm bảo tín dụng
1.3.5.1 Đảm bảo đối nhân
1.3.5.2 Đảm bảo đối vật
1.4 Quy trình cấp tín dụng
1.4.1 Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng
1.4.2 Phân tích tín dụng
1.4.3 Quyết định cấp tín dụng
1.4.4 Giải ngân khoản vay
1.4.4.1 Nguyên tắc và điều kiện giải ngân khoản vay
1.4.4.2 Giải ngân khoản vay
1.4.5 Giám sát tín dụng
1.4.6 Thanh lý hợp đồng tín dụng
1.5 Một số chỉ tiêu dùng để phân tích hoạt động tín dụng cá nhân
1.5.1 Doanh số cho vay
1.5.2 Doanh số thu nợ
1.5.3 Dư nợ
1.6 Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân
1.6.1 Hiệu quả sử dụng vốn
1.6.2 Tỷ lệ thu lãi cho vay
1.6.3 Tỷ lệ nợ xấu
1.6.4 Hệ số thu nợ
1.6.5 Vòng quay vốn tín dụng
1.7 Bài học kinh nghiệm của các ngân hàng
1.7.1 Bài học kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài
1.7.1.1 Bài học kinh nghiệm của ngân hàng Bangkok-Thái Lan
1.7.1.2 Bài học kinh nghiệm của ngân hàng Standard Chartered Singapore
1.7.1.3 Bài học kinh nghiệm của Citibank tại Nhật Bản
1.7.2 Bài học kinh nghiệm rút ra đối với các NHTM tại Việt Nam
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) - CHI NHÁNH BÙI HỮU NGHĨA
2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
2.1.1 Giới thiệu về VPBank
2.1.1.1 Lịch sử hình thành VPBank
2.1.1.2 Quá trình phát triển của VPBank
2.1.2 Giới thiệu về VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa
2.1.3 Chức năng và lĩnh vực hoạt động chủ yếu của VPBank
2.1.3.1 Chức năng hoạt động chủ yếu của VPBank
2.1.3.2 Lĩnh vực kinh doanh chính
2.1.4 Các sản phẩm tín dụng hiện có của VPBank
2.1.4.1 Sản phẩm tín dụng cho khách hàng cá nhân
2.1.4.2 Sản phẩm tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp
2.1.5 Cơ cấu tổ chức của VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa
2.1.6 Đội ngũ nhân viên của VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa
2.1.7 Công nghệ VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa áp dụng
2.1.8 Mối liên hệ giữa VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa với các tổ chức khác
2.1.9 Chính sách và quy chế cho vay tại VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa.
2.1.10 Quy trình cho vay của VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa
2.1.11 Tình hình kinh doanh của VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa giai đoạn 2012 - 2014
2.1.12 Định hướng phát triển của VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa trong tương lai
2.1.12.1 Tầm nhìn của VPBank trong tương lai
2.1.12.2 Phương hướng hoạt động của VPBank
2.1.12.3 Chiến lược phát triển của VPBank
2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa giai đoạn 2012 - 2014
2.2.1 Tình hình doanh số cho vay cá nhân
2.2.1.1 Doanh số cho vay cá nhân theo thời gian
2.2.1.2 Doanh số cho vay cá nhân theo sản phẩm
2.2.2 Tình hình doanh số thu nợ cá nhân
2.2.2.1 Doanh số thu nợ cá nhân theo thời gian
2.2.2.2 Doanh số thu nợ cá nhân theo sản phẩm
2.2.3 Tình hình dư nợ cho vay cá nhân
2.2.3.1 Dư nợ cá nhân theo thời gian
2.2.3.2 Dư nợ cá nhân theo sản phẩm
2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tín dụng cá nhân của VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa giai đoạn 2012 - 2014
2.2.4.1 Hiệu quả sử dụng vốn cá nhân
2.2.4.2 Tỷ lệ thu lãi cho vay cá nhân
2.2.4.3 Tỷ lệ nợ xấu cá nhân
2.2.4.4 Hệ số thu nợ cá nhân
2.2.4.5 Vòng quay vốn tín dụng cá nhân
2.2.5 Đánh giá chung tình hình tín dụng cá nhân tại VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa giai đoạn 2012 - 2014
2.2.5.1 Những kết quả đạt được
2.2.5.2 Những mặt hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa
3.1.1 Thuận lợi
3.1.2 Khó khăn
3.2 Giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng cá nhân tại VPBank Chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa
3.2.1 Giải pháp
3.2.2 Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan