[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của Công ty TNHH TM – DV – ĐT Tân Minh Trí giai đoạn 2015 – 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của Công ty TNHH TM – DV – ĐT Tân Minh Trí giai đoạn 2015 – 2020
MỤC LỤC
BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về xuất khẩu
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của xuất khẩu
1.1.2. Các hình thức xuất khẩu
1.1.3.Vai trò của xuất khẩu
1.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp
1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh xuất khẩu
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất khẩu
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố môi trường vĩ mô
1.3.2. Nhân tố thuộc môi trường vi mô
1.3.3. Nhân tố bên trong doanh nghiệp
Tóm tắt chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA CÔNG TY TNHH TM - DV -ĐT TÂN MINH TRÍ
2.1. Tổng quan công ty TNHH TM – DV – ĐT Tân Minh Trí về sản phẩm Cà phê
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức kinh doanh và quản trị của công ty
2.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty
2.2. Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty TNHH TM – DV – ĐT Tân Minh Trí giai đoạn 2012-2014
2.2.1. Phân tích chung tình hình xuất khẩu của công ty
2.2.2. Phân tích tình hình xuất khẩu theo mặt hàng
1.2.3. Phân tích tình hình xuất khẩu theo cơ cấu thị trường
2.2.4. Đánh giá chung tình hình xuất khẩu của công ty TNHH TM – DV – ĐT Tân Minh Trí
2.3. Phân tích dự báo các nhân tố có ảnh hưởng chủ yếu đến tình hình xuất khẩu cà phê của công ty TNHH TM-DV-ĐT Tân Minh Trí trong giai đoạn 2015 – 2020
2.3.1. Nhân tố bên ngoài công ty
2.3.2. Nhân tố bên trong công ty
2.3.3. Đánh giá chung về ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình xuất khẩu cà phê của công ty TNHH TM – DV – ĐT Tân Minh Trí
Tóm tắt chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA CÔNG TY TNHH TM – DV – ĐT TÂN MINH TRÍ GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
3.1. Định hướng và mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của công ty TNHH TM – DV – ĐT Tân Minh Trí giai đoạn 2015 – 2020
3.2. Xác lập ma trận SWOT để hình thành các phương án đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của công ty Tân Minh Trí giai đoạn 2015 – 2020
3.2.1. Kết hợp ma trận SWOT
3.2.2. Lựa chọn các phương án tối ưu
3.3. Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của công ty TNHH TM – DV – ĐT Tân Minh Trí giai đoạn 2015 – 2020
3.3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm
3.3.2. Giải pháp phát triển và thâm nhập thị trường
3.3.3. Giải pháp xây dựng bộ phận Marketing
3.3.4. Giải pháp về vốn
3.3.5.Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.4. Kiến nghị
3.4.1. Về phía các cơ quan Nhà nước
3.4.2. Về phía Hiệp hội cà phê
Tổng kết chương 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan