[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại quỹ tín dụng nhân dân Bình Chánh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại quỹ tín dụng nhân dân Bình Chánh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
1.1 Những vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay tại Quỹ tín dụng
1.1.1 Khái niệm về Quỹ tín dụng nhân dân
1.1.2 Khái niệm về hoạt động cho vay tại Quỹ tín dụng
1.1.3 Các đặc trưng cơ bản của hoạt động cho vay
1.1.4 Các loại hình cho vay
1.2 Chất lượng hoạt động cho vay tại Quỹ tín dụng nhân dân
1.2.1 Khái niệm về chất lượng hoạt động cho vay
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động cho vay
1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động cho vay
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động cho vay
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN BÌNH CHÁNH
2.1 Khái quát về Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Chánh
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Chánh
2.1.1.1 Lịch sử hình thành Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Chánh
2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Chánh..
2.1.1.3 Lĩnh vực hoạt động
2.1.1.4 Cơ cấu tổ chức.
2.1.1.5 Đặc điểm cơ sở vật chất
2.1.1.6 Đặc điểm đội ngũ cán bộ
2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Chánh
2.1.2.1 Tình hình nguồn vốn của Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Chánh.
2.1.2.2 Tình hình sử dụng vốn của Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Chánh..
2.1.2.3 Khách hàng và thị trường
2.1.2.4 Thu nhập và lợi nhuận.
2.1.2.5 Khả năng cạnh tranh
2.2 Thực trạng chất lượng hoạt động cho vay tại Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Chánh
2.2.1 Chỉ tiêu định tính
2.2.2 Chỉ tiêu định lượng
2.3 Đánh giá chất lượng hoạt động cho vay tại Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Chánh
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Những hạn chế
2.3.3 Nguyên nhân tồn tại hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN BÌNH CHÁNH
3.1 Định hướng phát triển của Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Chánh
3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Chánh
3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Chánh
3.2.2 Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Chánh
3.2.2.1 Đối với Nhà nước
3.2.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.2.2.3 Đối với Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương
3.2.2.4 Đối với Quỹ Tín dụng nhân dân Bình Chánh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan