[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính trong hoạt động xuất nhập khẩu Công ty TNHH XNK Trần Lê đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính trong hoạt động xuất nhập khẩu Công ty TNHH XNK Trần Lê đến năm 2020
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
1.1. HOẠT ĐỘNG UẤT NHẬP KHẨU
1.1.1. Khái niệm hoạt động xuất nhập khẩu
1.1.2. Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu
1.1.3. Ý nghĩa của hoạt động xuất nhập khẩu
1.1.4. Các hình thức xuất nhập khẩu
1.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu
1.2. RỦI RO TÀI CHÍNH
1.2.1. Khái niệm rủi ro tài chính
1.2.2. Phân loại rủi ro tài chính
1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU
1.3.1. Tác động của rủi ro tài chính đến doanh nghiệp
1.3.2. Tác động của rủi ro tài chính đến hoạt động xuất nhập khẩu
1.4. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC RỦI RO TÀI CHÍNH THƯỜNG GẶP
1.4.1. Khái quát tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2010-2014
1.4.2. Ví dụ về các doanh nghiệp Việt Nam chịu tổn thất do rủi ro tài chính trong thời gian qua
1.4.3. Sự cần thiết phòng ngừa rủi ro tài chính trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH XNK TRẦN LÊ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2014
2.1. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP
2.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Sản phẩm và ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.5. Cơ cấu tổ chức hoạt động và cơ cấu nhân sự của công ty TNHH Trần Lê
2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN THỊ TRƯỜNG
2.2.1. Kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty TNHH XNK Trần Lê giai đoạn từ 2010 đến 2014
2.2.2. Thị trường xuất nhập khẩu
2.2.3. Các sản phẩm xuất khẩu
2.2.4. Các sản phẩm nhập khẩu
2.2.5. Hình thức xuất nhập khẩu
2.2.6. Phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động XNK
2.2.7. Điều kiện Incoterms khi xuất nhập khẩu
2.2.8. Tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng
2.3. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2014
2.4. Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu của công ty TNHH XNK Trần Lê giai đoạn 2010-2014
2.4.1. Thành công
2.4.2. Những mặt hạn chế
CHƯƠNG 3: RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH XNK TRẦN LÊ
3.1. T C ĐỘNG CỦA RỦI RO TÀI CHÍNH ĐẾN HOẠT ĐỘNG UẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH XNK TRẦN LÊ
3.1.1. Rủi ro lãi suất
3.1.2. Rủi ro tỷ giá
3.1.3. Rủi ro biến động giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu
3.2. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÀI CHÍNH HIỆN TẠI DOANH NGHIỆP ĐANG ÁP DỤNG
3.2.1. Phòng ngừa rủi ro tài chính
3.2.2. Né tránh rủi ro tài chính
3.2.3. Nguyên nhân của việc kém hiệu quả trong phòng ngừa rủi ro tài chính của công ty
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH XNK TRẦN LÊ .... ĐẾN NĂM 2020
4.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
4.1.1. Định hướng chiến lược xuất khẩu của công ty trong thời gian tới
4.1.2. Các rủi ro tài chính của công ty khi phân tích thực trạng
4.1.3. Các yếu kém, tồn tại của các biện pháp phòng ngừa rủi ro tài chính đang được áp dụng
4.2. CÁC GIẢI PHÁP
4.2.1. Nâng cao năng lực quản trị của người quản lý để nhận diện và am hiểu đầy đủ những rủi ro tài chính đang gặp phải
4.2.2. Sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá
4.2.3. Mua nguyên liệu tại công ty Vietwoodjsc
4.2.4. Sử dụng hợp đồng hoán đổi lãi suất
4.2.5. Linh hoạt trong cách quản trị rủi ro tỷ giá
4.3. KIẾN NGHỊ
4.3.1. Nhà Nước cần có những chính sách phù hợp để ổn định lãi suất
4.3.2. Chính phủ tạo hành lang pháp lý và các chính sách phát triển thị trường công cụ phái sinh
4.3.3. Xây dựng thị trường tài chính hiện đại
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan