[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty TNHH Marine Sky Logistics

[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty TNHH Marine Sky Logistics
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò
1.1.3. Cơ sở pháp lý
1.1.4. Đặc điểm
1.1.5. Các hình thức nhập khẩu
1.1.5.1. Nhập khẩu tự doanh
1.1.5.2. Nhập khẩu ủy thác
1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU
1.2.1. Khái niệm và vai trò
1.2.2. Đặc điểm
1.2.3. Các nội dung cơ bản trong hợp đồng
1.2.3.1. Tên hàng (Commodity)
1.2.3.2. Chất lượng (Quality)
1.2.3.3. Số lượng (Quantity)
1.2.3.4. Giao hàng (Shipment/ Delivery)
1.2.3.5. Giá cả (Price)
1.2.3.6. Thanh toán (Settlement)
1.2.3.7. Bao bì và kí mã hiệu (Packing and Marking)
1.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM
1.3.1. Làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của Nhà nước
1.3.2. Thực hiện những bước đầu tiên trong khâu thanh toán
1.3.3. Thuê phương tiện vận tải
1.3.4. Mua bảo hiểm
1.3.5. Làm thủ tục hải quan
1.3.6. Nhận hàng
1.3.7. Kiểm tra hàng nhập khẩu
1.3.8. Khiếu nại (nếu có)
1.3.9. Thanh toán
1.3.10. Thanh lý hợp đồng
1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU
1.4.1. Những nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4.1.1. Cơ cấu tổ chức và cơ sở hạ tầng
1.4.1.2. Mặt hàng kinh doanh
1.4.1.3. Khả năng về tài chính
1.4.1.4. Nguồn nhân lực
1.4.2. Những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4.2.1. Các chế độ chính sách pháp luật trong nước và quốc tế
1.4.2.2. Tỷ giá hối đoái
1.4.2.3. Yếu tố hạ tầng cơ sở phục vụ mua bán hàng hóa quốc tế
1.4.2.4. Yếu tố thị trường trong và ngoài nước
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Marine Sky Logistics
2.1.2. Mô hình bộ máy tổ chức của Công ty
2.1.3. Cơ sở vật chất
2.1.4. Các loại hình kinh doanh
2.1.5. Tình hình kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây
2.1.5.1. Xét theo doanh thu, chi phí và lợi nhuận
2.1.5.2. Xét theo cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty
2.2. THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY
2.3.1. Xin giấy phép nhập khẩu
2.3.2. Hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa
2.3.3. Kiểm tra nguồn hàng tại đầu xuất
2.3.4. Thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm
2.3.5. Thực hiện những bước đầu tiên trong khâu thanh toán
2.3.6. Làm thủ tục Hải quan
2.3.7. Nhận hàng và kiểm tra hàng nhập khẩu
2.3.8. Thanh toán và thanh lý hợp đồng
2.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY
2.4.1. Nhân tố bên trong
2.4.1.1. Cơ cấu tổ chức
2.4.1.2. Cơ sở hạ tầng
2.4.1.3. Khả năng về tài chính
2.4.2. Nhân tố bên ngoài: Tỷ giá hối đoái
2.5. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Những tồn tại
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS
3.1. CƠ SỞ VÀ QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
3.1.1. Dự báo ngành
3.1.2. Mục tiêu, định hướng của Công ty
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS
3.2.1. Giải pháp 1: Phát triển và cải tiến phương thức nhập khẩu
3.2.2. Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của nguồn nhân lực
3.2.3. Giải pháp 3: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro trong khâu thanh toán
3.2.4. Giải pháp 4: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa bằng việc mua bảo hiểm
3.2.5. Giải pháp 5: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa trong việc lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp
3.2.6. Giải pháp 6: Tăng cường nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro cho hàng hóa trong việc thuê kho bãi đối với hàng hóa của mình
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MARINE SKY LOGISTICS
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan