[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng bột cá của Công ty TNHH SX - CN Viet Delta sang thị trường Nhật Bản, định hướng theo hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TTP)

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng bột cá của Công ty TNHH SX - CN Viet Delta sang thị trường Nhật Bản, định hướng theo hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TTP)
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU VÀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)
1.1. Cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất khẩu
1.1.3. Các hình thức xuất khẩu
1.1.3.1. Xuất khẩu trực tiếp
1.1.3.2. Xuất khẩu gián tiếp
1.1.3.3. Xuất khẩu ủy thác
1.1.3.4. Buôn bán đối lưu
1.1.3.5. Chuyển khẩu
1.1.3.6. Gia công quốc tế
1.1.4. Vai trò của xuất khẩu
1.1.4.1. Đối với nền kinh tế thế giới
1.1.4.2. Đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia
1.1.4.3. Đối với doanh nghiệp
1.1.5. Các nhân tố có ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của một doanh nghiệp
1.1.5.1. Nhân tố bên trong
1.1.5.2. Nhân tố bên ngoài
1.2. Cơ sở lý luận về Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).
1.2.1. Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong bối cảnh của Hiệp định TPP
1.2.2. Tổng quan về Hiệp định TPP
1.2.2.1. Lịch sử hình thành Hiệp định TPP
1.2.2.2. Hiệp định TPP mở rộng và sự tham gia của Việt Nam
1.2.2.3. Nội dung đàm phán Hiệp định TPP
1.2.3. Cơ hội của Việt Nam khi ký kết hiệp định TPP
1.2.4. Thách thức của Việt Nam khi ký kết hiêp định TPP
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU BỘT CÁ CỦA NHẬT BẢN
2.1. Các đặc điểm kinh tế, văn hóa xã hội
2.1.1. Đặc điểm kinh tế
2.1.2. Đặc điểm xã hội
2.2. Tình hình nhập khẩu bột cá tại Nhật Bản
2.3. Hệ thống phân phối mặt hàng bột cá trên thị trường Nhật Bản
2.4. Yêu cầu về sản phẩm bột cá nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản
2.4.1. Yêu cầu kỹ thuật
2.4.2. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển.
2.5. Thuế suất và hạn ngạch
2.6. Đánh giá cơ hội và thách thức khi công ty xuất khẩu bột cá sang thị trường Nhật Bản
2.6.1. Cơ hội
2.6.2. Thách thức
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU BỘT CÁ CỦA CÔNG TY TNHH SX – CN VIET DELTA SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2010 - 2014, ĐỊNH HƯỚNG THEO HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)
3.1. Giới thiệu về Công ty TNHH SX – CN Viet Delta
3.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty
3.1.2. Các giai đoạn hình thành và phát triển
3.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty
3.1.4. Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của công ty
3.1.4.1. Mục tiêu
3.1.4.2. Chức năng
3.1.4.3. Nhiệm vụ
3.1.5. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty
3.1.5.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.1.5.2. Chức năng một số phòng ban
3.1.6. Tình hình sử dụng vốn và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH SX – CN Viet Delta qua các năm 2010 – 2014
3.1.6.1. Tình hình sử dụng vốn
3.1.6.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm 2010 – 2014
3.1.7. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Tổng quan về hoạt động xuất khẩu bột cá của công ty TNHH SX – CN Viet Delta
3.2.1. Phương thức xuất khẩu bột cá của công ty
3.2.2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu bột cá đối với công ty
3.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu bột cá của công ty
3.3. Tình hình xuất khẩu bột cá của công ty TNHH SX – CN Viet Delta sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2010 – 2014.
3.3.1. Tình hình xuất khẩu bột cá của công ty giai đoạn 2010-2014
3.3.2. Tình hình xuất khẩu bột cá của công ty TNHH SX – CN Viet Delta sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2010-2014, định hướng ký kết hiệp định TPP.
3.3.3. Hệ thống phân phối bột cá của công ty trên thị trường Nhật Bản
3.3.4. Tình hình các hoạt động xúc tiến mặt hàng bột cá trên thị trường Nhật Bản của công ty TNHH SX – CN Viet Delta
3.4. Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu bột cá của công ty TNHH SX – CN Viet Delta sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2010 - 2014, định hướng kí kết Hiệp định TPP
3.4.1. Điểm mạnh
3.4.2. Điểm yếu
3.5. Thực trạng hoạt động xuất khẩu bột cá của công ty TNHH SX – CN Viet Delta sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2010 – 2014, định hướng kí kết Hiệp định TPP
3.5.1. Thực trạng về nguồn cung bột cá
3.5.2. Thực trạng giữ gìn quan hệ với các cơ sở cung ứng bột cá
3.5.3. Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng
3.5.4. Thực trạng về chất lượng bột cá xuất khẩu
3.5.5. Thực trạng hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại doanh nghiệp
3.5.6. Thực trạng hiệu quả các hoạt động xúc tiến mặt hàng bột cá
3.5.7. Thực trạng năng lực làm việc của nhân viên ngoại thương
3.5.8. Thực trạng hoạt động kênh phân phối
3.5.9. Thực trạng chất lượng cơ sở hạ tầng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG BỘT CÁ CỦA CÔNG TY TNHH SX – CN VIET DELTA SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN, ĐỊNH HƯỚNG KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP)
4.1. Hiệp định TPP đối với mặt hàng bột cá – Cơ hội và thách thức cho công ty TNHH SX – CN Viet Delta
4.1.1. Cơ hội:
4.1.2. Thách thức:
4.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu bột cá sang thị trường Nhật Bản, định hướng ký kết Hiệp định TPP.
4.2.1. Giải pháp ổn định nguồn cung bột cá
4.2.2. Giữ gìn mối quan hệ với các cơ sở cung ứng bột cá.
4.2.3. Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng
4.2.4. Kiểm soát và nâng cao chất lượng bột cá xuất khẩu
4.2.5. Hình thành và nâng cao hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
4.2.6. Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến
4.2.7. Nâng cao khả năng làm việc của nhân viên ngoại thương
4.2.8. Cải tổ kênh phân phối
4.2.9. Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng
4.2.10. Tập trung vào các mặt hàng chủ lực
4.2.11. Phát triển chuỗi cung ứng bột cá bền vững
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan