[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển của Công ty TNHH dịch vụ giao nhận song song (SS Logistics)

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển của Công ty TNHH dịch vụ giao nhận song song (SS Logistics)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.1. Khái quát về giao nhận hàng hóa và người giao nhận
1.1.1. Khái niệm
1.1.1.1. Giao nhận
1.1.1.2. Người giao nhận
1.1.2. Phân loại
1.1.3. Vai trò, quyền hạn, nghĩa vụ và phạm vi của người giao nhận
1.1.3.1. Vai trò của người giao nhận trong hoạt động xuất nhập khẩu
1.1.3.2. Quyền hạn, nghĩa vụ và phạm vi trách nhiệm của người giao nhận
1.2. Khái quát chung về giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
1.2.2.1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển
1.2.2.2. Tác động của vận tải đường biển đối với buôn bán quốc tế
1.2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải biển
1.2.3. Cơ sở pháp lý
1.2.3.1. Các luật lệ quốc tế mà Việt Nam là thành viên
1.2.3.2. Các văn bản của Nhà nước
1.3. Các loại hình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
1.3.1. Giao nhận hàng nguyên container (FCL)
1.3.2. Giao nhận hàng lẻ (LCL)
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh giao nhận
1.4.1. Nhân tố bên ngoài
1.4.1.1. Yếu tố thời tiết
1.4.1.2. Thuế xuất nhập khẩu
1.4.1.3. Tỷ giá hối đoái
1.4.1.4. Nhà cung cấp dịch vụ
1.4.1.5. Khách hàng
1.4.1.6. Đối thủ cạnh tranh
1.4.1.7. Tính chất lô hàng
1.4.2. Nhân tố bên trong
1.4.2.1. Bộ máy tổ chức – quản lý
1.4.2.2. Nhân sự
1.4.2.3. Cơ sở vật chất của doanh nghiệp
1.4.2.4. Mức độ ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ
1.5. Bài học kinh nghiệm của một số công ty trong lĩnh vực giao nhận
1.5.1. Schenker:
1.5.2. DHL
1.5.3. GEMARDEPT
1.5.4. TCS
1.5.5. Sotrans
1.5.6. Vietfracht
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN SONG SONG
2.1. Giới thiệu về Công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.2.1. Chức năng
2.1.2.2. Nhiệm vụ
2.1.3. Bộ máy tổ chức và nhân sự
2.1.4. Kết quả kinh doanh qua các năm
2.2. Quy trình kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển của Công ty TNHH dịch vụ giao nhận Song Song
2.2.1. Sơ đồ thể hiện quy trình kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu của Công ty
2.2.2. Quy trình thực tế về thực hiện dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu của công ty
2.2.2.1. Ký kết hợp đồng
2.2.2.2. Nhận và kiểm tra bộ chứng từ nhập khẩu
2.2.2.3. Lập bộ chứng từ hoàn chỉnh
2.2.2.4. Khai báo hải quan điện tử
2.2.2.5. Lấy lệnh giao hàng (D/O) và kiểm tra D/O
2.2.2.6. Nhận hàng và làm thủ tục nhận hàng tại cảng
2.2.2.7. Giao hàng cho khách hàng
2.2.2.8. Quyết toán và bàn giao chứng từ
2.3. Phân tích tình hình kinh doanh giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển của công ty
2.3.1. Phân tích doanh thu dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển của công ty
2.3.3. Phân tích doanh thu theo loại hình giao nhận
2.3.4. Phân tích doanh thu theo loại hàng giao nhận
2.3.5. Phân tích doanh thu theo nhóm khách hàng
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển của công ty
2.4.1. Các nhân tố bên ngoài
2.4.1.1. Môi trường chính trị, văn hóa, pháp luật
2.4.1.2. Nhà cung ứng
2.4.1.3. Đối thủ cạnh tranh
2.4.2. Các nhân tố bên trong
2.4.2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật
2.4.2.2. Nhân sự
2.4.2.3. Cơ cấu tổ chức quản lý
2.5. Xây dựng ma trận SWOT
2.5.1. Điểm mạnh
2.5.2. Điểm yếu
2.5.3. Cơ hội
2.5.4. Thách thức
2.5.5. Ma trận SWOT
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN SONG SONG
3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.1.1. Dự báo về ngành giao nhận trong thời gian tới
3.1.2. Quan điểm, định hướng và mục tiêu của công ty trong thời gian tới
3.1.3. Ma trận kết hợp các giải pháp
3.2. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển của công ty
3.2.1. S1S3S4S6O1O3: Giải pháp về thành lập phòng Marketing và nâng cao về dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng
3.2.2. S5O4: Giải pháp về giá
3.2.3. S2T4: Giải pháp về phân khúc khách hàng
3.2.4. W2O1O3O4: Giải pháp về mở rộng dịch vụ giao nhận
3.2.5. W3W4O1O3O4: Giải pháp về hoàn thiện cơ sở vật chất
3.2.6. W3O1O4O5: Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin
3.2.7. W4W5O1O4 : Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.8. W6O3O4: Giải pháp về mở rộng thêm mạng lưới chi nhánh
3.2.9. W1W2T5: Giải pháp về hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành
3.2.10. W3W4T7: Giải pháp về hoàn thiện quy trình, quản trị rủi ro
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan