[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của Công ty TNHH thực phẩm Thiên Hải sang thị trường Hàn Quốc theo định hướng hiệp định Asean - Hàn Quốc

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của Công ty TNHH thực phẩm Thiên Hải sang thị trường Hàn Quốc theo định hướng hiệp định Asean - Hàn Quốc
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU VÀ TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH ASEAN-HÀN QUỐC
1.1. Cơ sở lý luận về xuất khẩu
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của xuất khẩu
1.1.2. Các hình thức xuất khẩu
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của xuất khẩu
1.1.4. Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá tình hình xuất khẩu
1.2. Tổng quan về hiệp định thương mại tự do Asean-Hàn Quốc
1.2.1. Bối cảnh ra đời của hiệp định
1.2.2. Mục tiêu của hiệp định
1.2.3. Nội dung chủ yếu của hiệp định
1.2.4. Những tác động tích cực và tiêu cực của Việt Nam khi tham gia hiệp định thương mại tự do Asean-Hàn Quốc.
1.3. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM THIÊN HẢI VÀ THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HÀN QUỐC
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Thực Phẩm Thiên Hải
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức kinh doanh và quản lý của công ty
2.1.4. Tình hình sử dụng nguồn vốn của công ty giai đoạn 2010-2014
2.1.5. Tình hình sử dụng chi phí của công ty giai đoạn 2010-2014
2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-2014
2.1.7. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
2.2. Tổng quan về thị trường Hàn Quốc
2.2.1. Đặc điểm xã hội
2.2.2. Đặc điểm kinh tế
2.2.3. Thị trường thủy sản Hàn Quốc
2.3. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIÊN HẢI SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC TRONG BỐI CẢNH ASEAN-HÀN QUỐC
3.1. Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hàn Quốc
3.1.1. Thực trạng về ngành thủy sản Việt Nam
3.1.2. Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hàn Quốc
3.2. Tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty TNHH Thực Phẩm Thiên Hải sang thị trường Hàn Quốc
3.2.1. Tình hình chung về xuất khẩu thủy sản của công ty
3.2.2. Tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty sang thị trường Hàn Quốc
3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi hoạt động xuất khẩu thủy sản của công ty sang thị trường Hàn Quốc giai đoạn 2010-2014
3.3.1. Sản phẩm xuất khẩu
3.3.3. Chế biến thủy sản xuất khẩu
3.3.4. Công tác marketing và các hoạt động xúc tiến xuất khẩu
3.3.5. Tính liên kết giữa các khâu trong chuỗi hoạt động xuất khẩu thủy sản
3.3.6. Cơ sở hạ tầng
3.3.7. Kênh phân phối
3.4. Đánh giá hoạt động xuất khẩu thủy sản tại công ty TNHH Thực Phẩm Thiên Hải giai đoạn 2010-2014
3.4.1. Các khía cạnh bên trong
3.4.2 Các khía cạnh bên ngoài
3.5. Kết luận chương 3
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM THIÊN HẢI SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC THEO ĐỊNH HƯỚNG HIỆP ĐỊNH ASEAN - HÀN QUỐC
4.1. Mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của công ty TNHH Thực Phẩm Thiên Hải sang thị trường Hàn Quốc theo định hướng hiệp định ASEAN - Hàn Quốc.
4.1.1. Mục tiêu chung
4.1.2. Mục tiêu cụ thể
4.2. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản của công ty TNHH Thực Phẩm Thiên Hải sang thị trường Hàn Quốc theo định hướng hiệp định ASEAN - Hàn Quốc
4.2.1. Nhóm giải pháp 1: Nâng cao chất lượng thủy sản xuất khẩu, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường Hàn Quốc theo hiệp định ASEAN - Hàn Quốc.
4.2.2. Nhóm giải pháp 2: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng, quảng bá thương hiệu và nâng cao khả năng thâm nhập thị trường nước ngoài của sản phẩm thủy sản xuất khẩu
4.2.3. Nhóm giải pháp 3: Xây dựng bền vững các liên kết dọc và liên kết ngang
4.2.4. Nhóm giải pháp 4: Các giải pháp về cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ. .
4.2.5. Nhóm giải pháp 5: Đảm bảo được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và nâng cao hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo như quy định trong hiệp định ASEAN - Hàn Quốc
4.2.5.1. Đảm bảo truy xuất được nguồn gốc xuất khẩu sản phẩm
4.2.5.2. Nâng cao hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
4.3. Một số kiến nghị
4.4. Kết luận chương 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan