[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thuốc thú y - thủy sản của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mebipha

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thuốc thú y - thủy sản của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mebipha
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 0: CHƯƠNG MỞ ĐẦU
0.1. Tính cấp thiết của đề tài
0.2. Mục tiêu nghiên cứu
0.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
0.4. Phương pháp nghiên cứu
0.5. Kết cấu đề tài
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1. Khái quát phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đối tượng
1.1.3. Nội dung phân tích
1.1.4. Ý nghĩa
1.2. Vai trò của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.3. Các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.1.1. So sánh tuyệt đối
1.3.1.2. So sánh tương đối
1.3.1.3. So sánh con số bình quân
1.3.2. Phương pháp loại trừ
1.3.3. Phương pháp số chênh lệch
1.3.3.1. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.3.3.2. Phương pháp hiệu số %
1.4. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động[]
1.4.1. Nhóm chỉ tiêu thanh toán
1.4.1.1. Tỷ số thanh khoản hiện hành
1.4.1.2. Tỷ số thanh toán nhanh
1.4.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
1.4.2.1. Vòng quay tổng tài sản
1.4.2.2. Vòng quay tài sản lưu động
1.4.2.3. Vòng quay tài sản cố định
1.4.2.4. Kỳ thu tiền bình quân
1.4.2.5. Vòng quay hàng tồn kho
1.4.3. Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính
1.4.3.1. Tỷ số nợ trên tổng tài sản
1.4.3.2. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Re)
1.4.3.3. Tỷ số thanh toán lãi vay
1.4.3.4. Tỷ số khả năng trả nợ
1.4.4. Nhóm tiêu chí về lợi nhuận
1.4.4.1. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu (ROS)
1.4.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
1.4.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
1.4.5. Nhóm tiêu chí về sự tăng trưởng
1.4.5.1. Tỷ số lợi nhuận giữ lại
1.4.5.2. Tỷ số tăng trưởng bền vững
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN CỦA CÔNG TY TNHH SX-TM MEBIPHA
2.1. Khái quát về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam thời gian gần đây
2.1.1. Tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội và tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2014 (%)
2.1.2. Tăng trưởng các ngành Nông nghiệp, Công nghiệp-Xây dựng, Dịch vụ giai đoạn 2011-2014 (%)
2.1.3. Chỉ số tăng giá tiêu dùng giai đoạn 2011-2014
2.1.4. Chỉ tiêu xuất nhập khẩu, nhập siêu/xuất siêu giai đoạn 2011-2014
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh thuốc thú y trên thị trường
2.2.1. Tình hình cung – cầu trên thị trường
2.2.1.1. Tình hình cung trên thị trường
2.2.1.2. Tình hình cầu thuốc thú y
2.2.2. Tình hình cạnh tranh trên thị trường
2.2.3. Hệ thống phân phối trên thị trường
2.3. Dự báo tình hình thị trường trong thời gian tới
2.3.1. Dự báo về nhu cầu sử dụng thuốc thú y năm 2015
2.3.2. Dự báo về tình hình cạnh tranh
2.4. Cơ hội và thách thức cho hoạt động kinh doanh sản phẩm thuốc thuỷ sản trên thị trường
2.4.1. Cơ hội
2.4.2. Thách thức
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỐC THÚ Y CỦA CÔNG TY TNHH SX-TM MEBIPHA TRÊN THỊ TRƯỜNG
3.1. Giới thiệu về công ty TNHH SX-TM Mebipha
3.1.1. Quá trình hình thành
3.1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý
3.1.3. Lĩnh vực kinh doanh và các mặt hàng chính
3.1.4. Qui mô sản xuất, trình độ công nghệ
3.1.5. Mạng lưới phân phối sản phẩm của công ty Mebipha
3.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Mebipha trong thời gian 2011-2014
3.2.1. Phân tích tình hình tổng doanh thu
3.2.2. Phân tích chi phí
3.2.2.1. Phân tích tình hình tổng chi phí
3.2.2.2. Phân tích giá vốn hàng bán
3.2.2.3. Phân tích chi phí bán hàng
3.2.3. Phân tích lợi nhuận
3.2.3.1. Lợi nhuận thuần bán hàng
3.2.3.2. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
3.2.3.3. Lợi nhuận sau thuế
3.2.4. Phân tích các chỉ số tài chính
3.2.4.1. Chỉ số về khả năng thanh toán
3.2.4.2. Hệ số thanh toán ngắn hạn (tỷ số lưu động)
3.2.4.3. Hệ số thanh toán nhanh
3.2.5. Tỷ số hoạt động tài chính
3.2.5.1. Vòng quay hàng tồn kho
3.2.5.2. Kỳ thu tiền bình quân (DSO)
3.2.5.3. Hiệu quả sử dụng vốn
3.2.5.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.6. Tỷ số sinh lời
3.2.6.1. Suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE)
3.2.6.2. Suất sinh lợi doanh thu (ROS)
3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Mebipha
3.3.1. Nhân tố bên ngoài
3.3.1.1. Nhân tố thuộc môi trường kinh doanh
3.3.1.2. Nhân tố thuộc môi trường tự nhiên
3.3.1.3. Môi trường chính trị-pháp luật
3.3.1.4. Yếu tố cơ sở hạ tầng
3.3.2. Nhân tố bên trong
3.3.2.1. Nhân tố vốn
3.3.2.2. Nhân tố con người
3.3.2.3. Nhân tố trình độ kỹ thuật công nghệ
3.3.2.4. Nhân tố quản lý doanh nghiệp
3.3.2.5. Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin
3.4 Đánh giá hiệu quả hoạt động trong thời gian qua của công ty Mebipha
3.4.1. Thành tựu
3.4.2. Tồn tại
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SX-TM MEBIPHA
4.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu đề xuất giải pháp
4.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Mebipha
4.2.1. Giải pháp 1: Xây dựng chính sách sản phẩm
4.2.1.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 1
4.2.1.2. Nội dung giải pháp 1
4.2.1.3. Tác dụng của giải pháp 1
4.2.2. Giải pháp 2: Phát triển chiến lược R&D
4.2.2.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 2
4.2.2.2. Nội dung giải pháp 2
4.2.2.3. Tác dụng của giải pháp 2
4.2.3. Giải pháp 3: Xây dựng nguồn nhân lực dồi dào
4.2.3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 3
4.2.3.2. Nội dung giải pháp 3
4.2.3.3. Tác dụng của giải pháp 3
4.2.4. Giải pháp 4: Đẩy mạnh áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh
4.2.4.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 4
4.2.4.2. Nội dung giải pháp 4
4.2.4.3. Tác dụng của giải pháp 4
4.2.5. Giải pháp 5: Duy trì tài chính ổn định
4.2.5.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 5
4.2.5.2. Nội dung giải pháp 5
4.2.5.3. Tác dụng của giải pháp 5
4.2.6. Giải pháp 6: Ổn định và phát triển thị trường tiêu thụ
4.2.6.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 6
4.2.6.2. Nội dung giải pháp 6
4.2.6.3. Tác dụng của giải pháp 6
KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan