[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm chế biến từ gỗ của Công ty Mộc Xuyên vào thị trường EU

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm chế biến từ gỗ của Công ty Mộc Xuyên vào thị trường EU
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TRONG KINH DOANH XUẤT KHẨU
1.1 KHÁI NIỆM
1.1.1 Rủi ro
1.1.2 Rủi ro trong kinh doanh xuất xuất khẩu
1.2 TÍNH CHẤT
1.3 PHÂN LOẠI
1.3.1 Nhóm rủi ro xuất xuất khẩu do các yếu tố khách quan đưa lại
1.3.1.1 Rủi ro do thiên nhiên
1.3.1.2 Rủi ro do chính sách ngoại thương thay đổi
1.3.1.3 Rủi ro do lạm phát, hối đoái
1.3.1.4 Rủi ro do sự biến động giá cả các yếu tố đầu vào
1.3.2 Nhóm rủi ro xuất xuất khẩu do các yếu tố chủ quan đưa lại
1.3.2.1 Rủi ro do thiếu vốn
1.3.2.2 Rủi ro do thiếu thông tin
1.3.2.3 Rủi ro do năng lực quản lý kém và thiếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ
1.3.2.4 Rủi ro từ các nghiệp vụ xuất xuất khẩu
1.4 VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
1.4.1 Đối với quốc gia
1.4.2 Đối với doanh nghiệp
1.5 ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
1.5.1 Tác động của rủi ro đến hoạt động xuất xuất khẩu
1.5.2 Lợi ích của việc phòng ngừa rủi ro trong xuất xuất khẩu
1.5.3 Sự cần thiết phải phòng ngừa rủi ro trong xuất xuất khẩu tại Việt Nam
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MỘC XUYÊN VÀO THỊ TRƯỜNG EU
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘC XUYÊN
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
2.1.3 Những thuận lợi và khó ảnh hưởng đến họat động sản xuất của công ty
2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2008 - 2012
2.2 GIỚI THIỆU THỊ TRƯỜNG EU VỀ SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ GỖ
2.3 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY VÀO THỊ TRƯỜNG EU
2.4 THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY VÀO THỊ TRƯỜNG EU
2.4.1 Rủi ro khách quan
2.4.1.1 Rủi ro kinh tế
2.4.1.2 Rủi ro tỷ giá
2.4.1.3 Rủi ro do khan hiếm và biến động giá nguyên liệu đầu vào
2.4.2 Rủi ro chủ quan
2.4.2.1 Rủi ro rào cản thương mại từ thị trường EU
2.4.2.2 Rủi ro thanh toán
2.4.2.4 Rủi ro nghiệp vụ xuất nhập xuất khẩu
2.4.3 Nguyên nhân các rủi ro trong hoạt động xuất xuất khẩu của công ty
2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan
2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY MỘC XUYÊN VÀO THỊ TRƯỜNG EU
3.1 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI
3.2 QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG XUẤT KHẨU
3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP
3.3.1 Chủ động và tăng cường hơn nữa về Marketing xuất xuất khẩu
3.3.1.1 Sự cần thiết của giải pháp
3.3.1.2 Nội dung thực hiện
3.3.2 Phòng ngừa các rủi ro từ các nghiệp vụ xuất xuất khẩu
3.3.2.1 Sự cần thiếu của giải pháp
3.3.2.2 Nội dung thực hiện:
3.3.3 Tham gia bảo hiểm tín dụng xuất xuất khẩu
3.3.3.1 Sự cần thiết của giải pháp
3.3.3.2 Nội dung thực hiện
KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan