[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát Triển thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Sài Gòn giai đoạn năm 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phát Triển thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Sài Gòn giai đoạn năm 2012 – 2014
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại
1.1.2.1 Trung gian tín dụng
1.1.2.2 Trung gian thanh toán và cung ứng phương tiện thanh toán cho nền kinh tế
1.1.2.3 Chức năng tạo tiền
1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp
1.2.1 Tổng quan về doanh nghiệp
1.2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp
1.2.1.2 Các loại hình doanh nghiệp
1.2.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp
1.2.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay của NHTM
1.2.2.2 Các hình thức cho vay của NHTM đối với DN theo thời hạn vay
1.2.2.3 Một số quy định về cho vay của NHTM đối với doanh nghiệp
1.2.2.4 Quy trình chung về cho vay
1.2.2.5 Vai trò hoạt động cho vay của NHTM đối với doanh nghiệp
1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay
1.3.1 Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động cho vay
1.3.1.1 Doanh số cho vay
1.3.1.2 Doanh số thu nợ
1.3.1.3 Dư nợ cho vay
1.3.1.4 Nợ quá hạn
1.3.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay
1.3.2.1 Tỷ lệ nợ xấu
1.3.2.2 Vòng quay vốn tín dụng
1.3.2.3 Hệ số thu nợ
1.3.2.4 Hiệu quả sử dụng vốn
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG HDBANK – CHI NHÁNH SÀI GÒN GIAI ĐOẠN 2012 – 2014
2.1 Tổng quan về ngân hàng HDBank – Chi nhánh Sài Gòn
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Bộ máy tổ chức của ngân hàng HDBank – Chi nhánh Sài Gòn
2.1.3 Tình hình nhân sự
2.1.4 Địa bàn kinh doanh
2.1.5 Phương thức kinh doanh
2.1.6 Khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của Ngân hàng HDBANK – Chi nhánh Sài Gòn
2.2 Một số quy định cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng HDBank – Chi nhánh Sài Gòn
2.2.1 Đối tượng khách hàng
2.2.2 Điều kiện vay vốn
2.2.3 Mức cho vay và giới hạn vay vốn
2.2.4 Thời hạn cho vay
2.2.5 Quy trình cho vay
2.3 Tổng quan kết quả kinh doanh tại Ngân hàng HDBank – Chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2012 – 2014
2.4 Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng HDBank – Chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2012 – 2014
2.4.1 Tổng quan tình hình cho vay doanh nghiệp
2.4.2 Phân tích doanh số cho vay
2.4.2.1 Theo thời hạn vay
2.4.2.2 Theo loại hình doanh nghiệp
2.4.3 Phân tích doanh số thu nợ
2.4.3.1 Theo thời hạn vay
2.4.3.2 Theo loại hình doanh nghiệp
2.4.4 Phân tích tổng dư nợ
2.4.4.1 Theo thời hạn vay
2.4.4.2 Theo loại hình doanh nghiệp
2.4.5 Phân tích nợ quá hạn
2.4.5.1 Theo thời hạn vay
2.4.5.2 Theo loại hình doanh nghiệp
2.5 Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng HDBank – Chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2012 – 2014
2.5.1 Tỷ lệ nợ xấu
2.5.1.1 Theo thời hạn vay
2.5.1.2 Theo loại hình doanh nghiệp
2.5.2 Vòng quay vốn tín dụng
2.5.2.1 Theo thời hạn vay
2.5.2.2 Theo loại hình doanh nghiệp
2.5.3 Hệ số thu nợ
2.5.3.1 Theo thời hạn vay
2.5.3.2 Theo loại hình doanh nghiệp
2.5.4 Hiệu quả sử dụng vốn
2.5.4.1 Theo thời hạn vay
2.5.4.2 Theo loại hình doanh nghiệp
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan