[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank Chi nhánh huyện Cái Bè

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Cái Bè
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
1.1 Một số vấn đề cơ bản về tín dụng và tín dụng ngân hàng
1.1.1 Tín dụng
1.1.1.1 Khái niệm về tín dụng
1.1.1.2 Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động tín dụng
1.1.1.2.1 Tiền cho vay phải được hoàn trả sau một thời gian nhất định cả vốn lẫn lãi
1.1.1.2.2 Vốn vay phải có giá trị tương đương làm đảm bảo
1.1.1.2.3 Cho vay theo kế hoạch thoả thuận trước (vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích)
1.1.2 Tín dụng ngân hàng
1.1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng
1.1.2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng
1.1.2.2.1. Theo mục đích tín dụng
1.1.2.2.2 Theo thời hạn tín dụng
1.1.2.2.3 Theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng
1.1.2.2.4 Theo phương thức hoàn trả nợ vay
1.1.2.2.5 Theo xuất xứ tín dụng
1.1.2.3 Quy trình tín dụng cơ bản của ngân hàng thương mại
1.1.2.3.1 Thẩm định và xét duyệt tín dụng
1.1.2.3.2 Thỏa thuận và ký kết hợp đồng lao động
1.1.2.3.3 Giải ngân, giám sát hoạt động khách hàng, đôn đốc thu hồi lãi và nợ vay
1.2 Các phương thức cho vay và những khái niệm liên quan đến hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm cho vay
1.2.2 Các phương thức cho vay áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
1.2.2.1 Cho vay từng lần
1.2.2.2 Cho vay theo hạn mức tín dụng
1.2.2.3 Cho vay theo dự án đầu tư
1.2.2.4 Cho vay trả góp
1.2.2.5 Cho vay hợp vốn
1.2.2.6 Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng
1.2.2.7 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng
1.2.2.8 Cho vay theo hạn mức thấu chi
1.2.3 Những khái niệm liên quan đến hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
1.2.3.1 Doanh số cho vay
1.2.3.2 Doanh số thu nợ
1.2.3.3 Dư nợ cho vay
1.2.3.4 Nợ xấu
1.2.3.5 Mối quan hệ giữa doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ cho vay
1.2.4 Hoạt động huy động vốn
1.2.4.1 Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi
1.2.4.2 Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá
1.2.4.3 Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và từ Ngân hàng Nhà nước
Chương 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CÁI BÈ
2.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cái Bè
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cái Bè
2.1.1.1 Giới thiệu chung và sơ lược về lịch sử hình thành, phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
2.1.1.1.1 Giới thiệu chung
2.1.1.1.2 Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.1.3 Những thành tựu đạt được
2.1.1.2 Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cái Bè
2.1.2 Cơ cấu tổ cức của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cái Bè
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức
2.1.2.2 Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cái Bè trong giai đoạn 2012 – 2014
2.1.3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2012-2014
2.1.3.2 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2012-2014
2.1.4 Các phương thức cho vay được áp dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cái Bè trong giai đoạn 2012 – 2014
2.1.5 Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cái Bè trong năm 2015
2.2 Tình hình hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cái Bè
2.2.1 Tình hình dư nợ phân theo thời hạn cho vay giai đoạn 2012-2014
2.2.2 Tình hình dư nợ cho vay ngắn hạn phân theo loại hình khách hàng giai đoạn 2012-2014
2.2.3 Tình hình dư nợ ngắn hạn theo lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2012-2014
2.2.4 Tình hình thu nợ ngắn hạn đối với doanh nghiệp giai đoạn 2012-2014
2.2.5 Doanh số cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng giai đoạn 2012-2014
2.2.6 Tình hình nợ xấu trong cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp của ngân hàng giai đoạn 2012-2014
2.2.7 Thực tế mối quan hệ giữa doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ cho vay
2.2.8 Nhận xét về hoạt động cho vay ngắn hạn của ngân hàng giai đoạn 2012 -2014
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Nhược điểm
3.2 Giải pháp
3.2.1 Nhóm giải pháp rủi ro
3.2.1.1 Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng
3.2.1.2 Cần nâng cao chất lượng trong khâu thẩm định tín dụng
3.2.1.3 Quản lý và theo dõi chặt chẽ khoản vay
3.2.2 Nhóm giải pháp khách hàng
3.2.2.1 Cần đưa ra những sản phẩm vay thu hút khách hàng doanh nghiệp
3.2.2.2 Cần phân bổ địa bàn cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp
3.2.2.3 Khai thác các khách hàng là doanh nghiệp tiềm năng
3.2.3 Nhóm giải pháp tài sản đảm bảo
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Đối với Hội sở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh
3.3.1.1 Cần cải cách thủ tục và điều kiện vay vốn
3.3.1.2 Cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.3.1.3 Thường xuyên mở các lớp đào tạo nghiệp vụ
3.3.2 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Cái Bè
3.3.2.1 Chú trọng công tác quảng cáo, xây dựng hình ảnh
3.3.2.2 Chú trọng công tác quản lý phòng giao dịch
3.3.2.3 Xây dựng công tác công đoàn vững mạnh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan