[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng phát triển TP.HCM chi nhánh Phú Nhuận giai đoạn 2011-2013

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng phát triển TP.HCM chi nhánh Phú Nhuận giai đoạn 2011-2013
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Khái quát về NHTM
1.1.1. Khái niệm về ngân hàng
1.1.2. Đặc điểm kinh doanh của Ngân hàng thương mại
1.1.3. Chức năng NHTM
1.1.3.1. Chức năng trung gian tài chính
1.1.3.2. Chức năng trung gian thanh toán
1.1.3.3. Chức năng tạo tiền
1.1.4. Các hoạt động của ngân hàng thương mại
1.1.4.1. Nhận tiền gửi
1.1.4.2. Cấp tín dụng
1.1.4.3. Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản
1.2. Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng
1.2.1. Khái niệm
1.2.1.1. Khái niệm tín dụng
1.2.1.2. Khái niệm tín dụng ngân hàng
1.2.2. Chức năng và vai trò của tín dụng ngân hàng
1.2.2.1. Chức năng của tín dụng ngân hàng
1.2.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng
1.3. Một số vấn đề cho vay dành cho khách hàng cá nhân trong hoạt động tín dụng ngân hàng
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Phân loại cho vay
1.3.2.1. Căn cứ vào mục đích cho vay
1.3.2.2. Căn cứ vào thời hạn cho vay
1.3.2.3. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng
1.3.2.4. Căn cứ vào phương thức cho vay
1.3.2.5. Căn cứ vào xuất xứ tín dụng
1.3.2.6. Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.3.3. Nguyên tắc hoạt động cho vay
1.3.4. Hợp đồng tín dụng
1.3.4.1. Khái niệm
1.3.4.2. Đặc trưng cơ bản của hợp đồng tín dụng
1.3.4.3. Nội dung của hợp đồng tín dụng
1.4. Rủi ro khi cho vay
1.4.1. Nguyên nhân từ phía các NHTM
1.4.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn
1.4.3. Nguyên nhân khách quan
1.5. Một số chỉ tiêu phản ánh hoạt động cho vay
1.5.1. Doanh số cho vay
1.5.2. Doanh số thu nợ
1.5.3. Dư nợ
1.5.4. Nợ quá hạn
1.6. Các tỷ số đánh giá hiệu quả tín dụng
1.6.1. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn
1.6.2. Dư nợ trên tổng nguồn vốn
1.6.3. Dư nợ trên tổng vốn huy động
1.6.4. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ
1.6.5. Hệ số thu nợ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM – CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN
2.1. Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – Chi nhánh Phú Nhuận
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.1.1. Lịch sử hình thành HDBank
2.1.1.2. Lịch sử hình thành của HDBank Chi nhánh Phú Nhuận
2.1.2. Nhiệm vụ của HDBank Phú Nhuận
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của HDBank Phú Nhuận
2.1.3.1. Bộ máy tổ chức của HDBank – Chi nhánh Phú Nhuận
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.4. Hoạt động kinh doanh tại HDBank – Chi nhánh Phú Nhuận
2.1.4.1. Hoạt động kinh doanh
2.1.4.2. Hoạt động dịch vụ
2.1.4.3. Dịch vụ khác
2.1.5. Tình hình tài chính của HDBank – Chi nhánh Phú Nhuận giai đoạn 2011 – 2013
2.1.6. Định hướng phát triển của HDBank Phú Nhuận trong những năm tới
2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại HDBank Phú Nhuận
2.2.1. Giới thiệu sản phẩm cho vay cá nhân
2.2.2. Chính sách và quy chế cho vay cá nhân
2.2.3. Quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân
2.3. Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân tại HDBank – Chi nhánh Phú Nhuận
2.3.1. Tình hình cho vay khách hàng cá nhân
2.3.2. Doanh số cho vay cá nhân theo mục đích sử dụng vốn
2.4. Phân tích các chỉ tiêu trong hoạt động cho vay
2.4.1. Phân tích tỷ lệ dư nợ trên tổng nguồn vốn
2.4.2. Phân tích tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động
2.4.3. Phân tích tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ
2.4.4. Phân tích vòng quay vốn tín dụng (doanh số thu nợ/ dư nợ bình quân)
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM – CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của HDBank Phú Nhuận
3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của HDBank Phú Nhuận
3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay tiêu dùng của HDBank Phú Nhuận
3.1.2.1. Nhận định của HDBank về lĩnh vực cho vay tiêu dùng trong thời gian tới
3.1.2.2. Mục tiêu phát triển tín dụng tiêu dùng
3.2. Tồn tại và nguyên nhân
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại HDBank Phú Nhuận
3.3.1. Xây dựng chiến lược cho vay tiêu dùng đúng đắn và hấp dẫn đối với khách hàng
3.3.2. Mở rộng mức cho vay, đối tượng cho vay
3.3.3. Đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng
3.3.4. Nâng cao chất lượng tín dụng
3.3.5. Nhân lực
3.3.6. Hiện đại hóa trang thiết bị công nghệ ngân hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan