[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Thuận giai đoạn 2012-2014

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Thuận giai đoạn 2012-2014
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm, phân loại và vai trò của tín dụng ngân hàng
1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng
1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng
1.1.2.1 Dựa vào mục đích tín dụng
1.1.2.2 Dựa vào thời hạn tín dụng
1.1.2.3 Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng
1.1.2.4 Dựa vào phương thức cho vay
1.1.2.5 Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay
1.1.2.6 Dựa vào loại khách hàng
1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng
1.3.1.1 Đối với nền kinh tế
1.3.1.2 Đối với khách hàng
1.3.1.3 Đối với ngân hàng
1.2 Tổng quan về doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm về doanh nghiệp
1.2.2 Các loại hình doanh nghiệp
1.3 Cơ sở lý luận về tín dụng doanh nghiệp
1.3.1 Nguyên tắc và điều kiện cấp tín dụng doanh nghiệp
1.3.1.1 Nguyên tắc vay vốn
1.3.1.2 Điều kiện vay
1.3.2 Hồ sơ tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp
1.3.3 Quy trình cấp tín dụng
1.3.3.1 Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng
1.3.3.2 Phân tích tín dụng
1.3.3.3 Quyết định và ký hợp đồng tín dụng
1.3.3.4 Giải ngân
1.3.3.5 Giám sát tín dụng
1.3.3.6 Thanh lý hợp đồng tín dụng
1.4 Một số chỉ tiêu đánh giá quy mô tín dụng
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠIAGRIBANKCHI NHÁNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2012 - 2014
2.1 Giới thiệu khái quát về Agribank chi nhánh Bình Thuận
2.1.1 Lịch sử hình thành
2.1.2 Cơ cấu tổ chức các phòng ban
2.1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.1.2.2 Chức năng từng phòng ban
2.1.3 Khả năng cạnh tranh
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2 Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay
2.3 Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp
2.3.1 Phân tích hoạt động tín dụng doanh nghiệp
2.3.1.1 Tín dụng doanh nghiệp theo thời gian
2.3.1.2 Tín dụng doanh nghiệp theoloại hình doanh nghiệp
2.3.1.3 Tín dụng doanh nghiệp theo mục đích cho vay
2.3.2 Phân tích nợ xấu tín dụng doanh nghiệp
2.3.2.1 Nợ xấu tín dụng doanh nghiệp theo thời gian
2.3.2.2 Nợ xấu tín dụng doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp
2.3.2.3 Nợ xấu tín dụng doanh nghiệp theo mục đích cho vay
2.3.2.4 Nợ xấu tín dụng doanh nghiệp theo nhóm nợ
2.4 Định hướng phát triển
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUY MÔ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH THUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan