[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đông Sài Gòn

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đông Sài Gòn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG
1.1 Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng
1.1.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng
1.1.2 Chức năng và vai trò của tín dụng
1.1.2.1 Chức năng
1.1.2.2 Vai trò
1.1.3 Đặc trưng của tín dụng ngân hàng
1.1.4 Phân loại về tín dụng ngân hàng
1.1.4.1 Căn cứ vào thời hạn tín dụng
1.1.4.2 Căn cứ vào hình thức cấp tín dụng
1.1.4.3 Căn cứ vào đối tượng trả nợ
1.1.4.4 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng
1.2 Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng
1.2.1 Sự hình thành hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.2 Khái niệm, đặc điểm, phân loại cho vay tiêu dùng
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2 Đặc điểm
1.2.2.3 Phân loại
1.2.3 Quy trình cho vay tiêu dùng
1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng
1.2.4.1 Những nhân tố thuộc về ngân hàng
1.2.4.2 Những nhân tố thuộc về khách hàng
1.2.4.3 Những nhân tố thuộc về môi trường
1.2.5 Lợi ích hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.5.1 Đối với nền kinh tế
1.2.5.2 Đối với ngân hàng
1.2.5.3 Đối với người tiêu dùng
1.2.6 Hoạt động cho vay tiêu dùng tại một số nước và bài học kinh nghiệm rút ra đối với các ngân hàng tại Việt Nam
1.2.6.1 Hoạt động cho vay tiêu dùng tại một số nước
1.2.6.2 Bài học kinh nghiệm rút ra đối với các ngân hàng tại Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÕN
2.1 Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Các lĩnh vực kinh doanh
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng
2.1.3.1 Bộ máy tổ chức của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn
2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng, ban
2.1.3.3 Ưu, nhược điểm của cơ cấu tổ chức
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn
2.1.4.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam từ năm 2012 – 2014
2.1.4.2 Tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam từ năm 2012 – 2014
2.1.4.3 Tình hình dư nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam từ năm 2012 – 2014
2.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn
2.2.1 Đối tượng và điều kiện cho vay tại Chi nhánh
2.2.2 Quy trình xét duyệt cho vay
2.2.3 Tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn
2.2.3.1 Về doanh số cho vay tiêu dùng
2.2.3.2 Về dư nợ cho vay tiêu dùng
2.2.3.3 Về doanh số thu nợ
2.2.4 Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn
2.2.4.1 Kết quả đạt được
2.2.4.2 Hạn chế
2.2.4.3 Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GÒN
3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn
3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời gian tới
3.2.1 Tăng cường huy động vốn
3.2.2 Hoàn thiện chính sách tín dụng cá nhân
3.2.3 Đa dạng hóa đối tượng khách hàng cá nhân, thực hiện chiến lược khách hàng hợp lý
3.2.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
3.3.2 Kiến nghị với Chi nhánh Đông Sài Gòn
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan