[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quy nạp toán học phương pháp và các bài toán

[/kythuat]
[tomtat]
Quy nạp toán học phương pháp và các bài toán
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu.
5. Ý nghĩa khoa học bà thực tiễn của đề tài.
6. Cấu trúc luận văn.
Chương 1: QUY NẠP TOÁN HỌC, NGUYÊN LÝ SẮP THỨ TỰ TỐT
1.1. Cách tiếp cận tiên đề đối với các số tự nhiên, nguyên lý quy nạp.
1.2. Các ví dụ áp dụng.
Chương 2: MỘT SỐ BIẾN THỂ CỦA PHÉP QUY NẠP
2.1. Quy nạp lùi.
2.2. Quy nạp phân rã.
2.3. Một số ví dụ về các biến thể khác của phép quy nạp.
Chương 3: QUY NẠP SIÊU HẠN
3.1. Tập được sắp thứ tự tuyến tính, kiểu thứ tự.
3.1.1. Sắp thự tự tuyến tính.
3.1.2. Phép đẳng cấu của các tập hợp được sắp thứ tự tuyến tính.
3.2. Tập được sắp thứ tự tốt, số thứ tự.
3.2.1. Quan hệ sắp thứ tự tốt, số thứ tự.
3.2.2. Lực lượng của các số thứ tự. Bản số N(m).
3.2.3. Định lý về phép qui nạp siêu hạn. Các dãy siêu hạn.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan