[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại Tân Vương

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Thương mại Tân Vương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.1.5. Kết cấu tài sản ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu tài sản ngắn hạn
1.1.6. Nội dung quản lý TSNH trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3. Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN VƯƠNG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH thương mại Tân Vương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
2.1.5. Quy trình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH thương mại Tân Vương
2.2. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong giai đoạn 2010 - 2012
2.2.1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong giai đoạn 2010-2012
2.2.2. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH thương mại Tân Vương
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng TSNH tại Công ty TNHH thương mại Tân Vương
2.3.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH thương mại Tân Vương
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty TNHH thương mại Tân Vương
2.4. Đánh giá chung về tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH thương mại Tân Vương
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN VƯƠNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH thương mại Tân Vương
3.1.1. Môi trường kinh doanh của Công ty TNHH thương mại Tân Vương
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH thương mại Tân Vương
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH thương mại Tân Vương
3.2.1. Xác định nhu cầu TSNH của Công ty TNHH thương mại Tân Vương
3.2.2. Quản lý kết cấu TSNH
3.2.3. Một số biện pháp khác
3.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan