[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý chi phí sản xuất tại xí nghiệp 9 Chi nhánh tổng Công ty 319

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý chi phí sản xuất tại xí nghiệp 9 Chi nhánh tổng Công ty 319
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Chi phí sản xuất
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Phân loại
1.1.2.1. Phân loại theo nội dung kinh tế:
1.1.2.2. Phân loại theo mục đích công dụng:
1.1.2.3. Phân loại theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ
1.1.2.4. Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí:
1.2. Quản lý chi phí sản xuất
1.2.1. Khái niệm quản lý chi phí sản xuất
1.2.2. Nội dung quản lý chi phí sản xuất
1.2.2.1. Ước tính chi phí sản xuất:
1.2.2.2. Phân tích chi phí – sản lượng – lợi nhuận
1.2.2.3. Xác định ngân sách
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá quản lý chi phí sản xuất trong doanh nghiệp
1.2.3.1. Mức giảm sản xuất dư thừa
1.2.3.2. Mức giảm khiếm khuyết sản phẩm
1.2.3.3. Dự trữ tồn kho
1.2.3.4. Thời gian sản xuất:
1.2.3.5. Mức giảm giá thành
1.2.3.6. Một số chỉ tiêu khác
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý chi phí sản xuất
1.3.1. Nhân tố khách quan
1.3.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP 9
2.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Xí nghiệp 9
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp
2.1.1.1. Giới thiệu một vài nét về doanh nghiệp
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp
2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh và quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3.1. Ngành nghề kinh doanh của Xí nghiệp
2.1.3.2. Đặc điểm quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp 9 các năm 2012, năm 2013 và năm 2014
2.1.4.1. Tình hình doanh thu - chi phí - lợi nhuận các năm 2012, năm 2013 và năm 2014 của Xí nghiệp 9
2.1.4.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn năm 2013 và năm 2014 của Xí nghiệp 9
2.2. Thực trạng quản lý chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 9
2.2.1. Phân tích thực trạng biến động chi phí sản xuất
2.2.1.1. Về chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp:
2.2.1.2. Về chi phí nhân công trực tiếp
2.2.1.3. Về chi phí máy thi công
2.2.1.4. Về chi phí sản xuất chung
2.2.2. Phân tích doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.2.2.1. Phân tích điểm hòa vốn
2.2.2.2.  Phân tích độ nhạy
2.2.3. Phân tích kết cấu chi phí sản xuất
2.2.3.1. Kết cấu chi phí sản xuất khi phân loại chi phí theo mục đích công
2.2.3.2. Kết cấu chi phí sản xuất khi phân loại chi phí thành biến phí và định phí
2.2.4. Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 9
2.2.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý chi phí sản xuất
2.2.5.1. Mức giảm sản xuất dư thừa
2.2.5.2. Mức giảm khiếm khuyết sản phẩm
2.2.5.3. Dự trữ tồn kho
2.2.5.4. Một số chỉ tiêu khác
2.2.5.5. Mức giảm giá thành
2.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý chi phí sản xuất
2.2.6.1. Nhân tố khách quan:
2.2.6.2. Nhân tố chủ quan:
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP 9
3.1. Đánh giá chung về tình hình quản lý chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 9
3.2. Giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 9
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý chi phí sản xuất
3.2.2. Hoàn thiện nội dung quản lý chi phí sản xuất
3.2.3. Giải pháp quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
3.2.4. Giải pháp quản lý chi phí nhân công trực tiếp
3.2.5. Giải pháp quản lý chi phí máy thi công
3.2.6. Giải pháp quản lý chi phí sản xuất chung
3.3. Những hiệu quả dự kiến
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan