[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng
1.1.1. Rủi ro tín dụng
1.1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.1.1.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng
1.1.1.3. Phân loại rủi ro tín dụng
1.1.1.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
1.1.1.5. Tác động của rủi ro tín dụng
1.1.2. Quản trị rủi ro tín dụng
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Mục đích của quản trị rủi ro tín dụng
1.2. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng
1.2.1. Nhận diện rủi ro
1.2.1.1. Tỷ lệ nợ quá hạn
1.2.1.2. Mô hình chất lượng 6C
1.2.2. Đo lường rủi ro
1.2.2.1.Mô hình xếp hạng của Moody’s và Standard & Poors
1.2.2.2. Mô hình điểm số Z-score (Z-Credit Scoring Model)
1.2.2.3. Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng
1.2.3. Kiểm soát rủi ro
1.2.4. Tài trợ rủi ro
1.2.4.1. Trích lập dự phòng tổn thất
1.2.4.2. Bảo đảm tín dụng
1.2.4.3. Mua bảo hiểm tín dụng
1.2.4.4. Sử dụng các công cụ phái sinh
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại
1.2.5.1. Môi trường kinh tế - xã hội nơi ngân hàng hoạt động
1.2.5.2. Khả năng sinh lợi và rủi ro của các khoản cho vay khác nhau
1.2.5.3. Chính sách của nhà nước
1.2.5.4. Chất lượng cán bộ và cơ cấu tổ chức mạng lưới của ngân hàng
1.2.5.5. Công nghệ ngân hàng
1.3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng và bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
1.3.1. Quản lý rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel
1.3.1.1. Quản lý rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel I
1.3.1.2. Tiếp cận rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II
1.3.2. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BA ĐÌNH
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
2.2. Ho t động kinh doanh củ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động tín dụng
2.3. Thực tr ng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình
2.3.1. Nợ quá hạn.
2.3.2. Nợ xấu trong cho vay kinh doanh trung và dài hạn
2.3.3. Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế
2.3.4. Thu hồi nợ ngoại bảng và trích lập dự phòng rủi ro
2.4. Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình
2.4.1. Nhận diện rủi ro tín dụng
2.4.1.1. Rủi ro từ môi trường kinh doanh
2.4.1.2. Rủi ro từ phía khách hàng
2.4.1.3. Rủi ro từ phía ngân hàng
2.4.2. Đo lường rủi ro tín dụng
2.4.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng
2.4.3.1. Chính sách tín dụng an toàn và hiệu quả
2.4.3.2. Quy trình cho vay và quản lý tín dụng
2.4.4. Tài trợ rủi ro
2.5. Đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BA ĐÌNH
3.1. Định hướng đối với công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình
3.2.1. Tăng cường nhận diện rủi ro tín dụng
3.2.1.1. Thiết lập và khai thác thông tin về quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả
3.2.1.2. Nhận diện liên tục các dấu hiệu về rủi ro tín dụng
3.2.2. Giải pháp về phân tích, đo lường rủi ro tín dụng thông qua nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ tín dụng và hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng, xếp hạng khách hàng
3.2.3. Nâng cao chất lượng kiểm soát rủi ro tín dụng
3.2.3.1. Nâng cao năng lực quản trị điều hành
3.2.3.2. Nâng cao vai trò và chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội bộ
3.2.3.3. Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý
3.2.3.4. Nâng cao chất lượng thẩm định
3.2.3.5. Nâng cao khả năng đánh giá tính khả thi của các dự án/phương án vay vốn
3.2.3.6. Tổ chức phân loại dư nợ quá hạn để sớm có biện pháp giải quyết
3.2.3.7. Tăng cường giám sát món vay
3.2.3.8. Phát hiện sớm các dấu hiệu trong quản lý rủi ro tín dụng
3.2.3.9. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
3.2.4. Tăng cường biện pháp tài trợ rủi ro tín dụng
3.2.4.1. Áp dụng các công cụ phái sinh trong phòng ngừa rủi ro tín dụng
3.2.4.2. Áp dụng các hình thức bảo hiểm tài sản và đối tượng liên quan trong hoạt động cho vay
3.2.4.3. Thực hiện chặt chẽ quy trình đảm bảo tiền vay
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2. Đối với các ban ngành có liên quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan