[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.
1.2. Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.
1.3. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng.
CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu về Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
2.2. Hoạt động kinh doanh của Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
2.3. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động tới hoạt động tín dụng và quản lý RRTD của Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng của Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan