[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG
1.1. Khái quát chung về vốn lưu động.
1.2. Khái quát về quản lý vốn lưu động.
Chương 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
2.1. Giới thiệu Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh.
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 – 2012.
2.3. Đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động của Công ty.
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
3.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần nhưa Bình Minh trong thời gian tới.
3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan