[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị tài sản có nội bảng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thanh Xuân Thực trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị tài sản có nội bảng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thanh Xuân Thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ NỘI BẢNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Những vấn đề cơ bản về tài sản của ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Khái niệm về tài sản của ngân hàng thương mại
1.1.2.2. Phân loại tài sản ngân hàng thương mại
1.1.2.3. Các nghiệp vụ hình thành tài sản của ngân hàng thương mại
1.2. Quản trị tài sản có nội bảng tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm tài sản có nội bảng của ngân hàng thương mại
1.2.2. Phân loại tài sản có nội bảng trong ngân hàng thương mại
1.2.3. Quản trị tài sản có nội bảng
1.2.3.1. Khái niệm quản trị tài sản có trong ngân hàng thương mại
1.2.3.2. Cơ sở pháp lý tổ chức quản trị tài sản có nội bảng trong ngân hàng thương mại
1.2.3.3. Nội dung quản trị tài sản có nội bảng trong ngân hàng thương mại
1.2.3.4. Phương pháp quản trị
1.2.3.5. Cơ cấu tổ chức và tổ chức quản trị tài sản có nội bảng của ngân hàng thương mại (ALCO)
1.3. Kinh nghiệm về quản trị tài sản và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.
1.3.1. Kinh nghiệm quản trị tài sản có nội bảng tại một số nước trên thế giới
1.3.2. Quản trị tài sản có nội bảng tại một số tổ chức tín dụng ở Việt Nam
1.3.3. Bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ NỘI BẢNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THANH XUÂN
2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Xuân
2.1.1. Sự hình thành và phát triển
2.1.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Xuân
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Xuân
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong NHNo & PTNT chi nhánh Thanh Xuân
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2009-2011
2.1.4.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận giai đoạn 2009-2011 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Xuân
2.1.4.2. Hoạt động huy động vốn
2.1.4.3. Hoạt động tín dụng
2.2. Thực trạng quản trị tài sản có nội bảng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Xuân
2.2.1. Cơ sở tổ chức quản trị tài sản có nội bảng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Xuân
2.2.2. Hoạt động quản trị tài sản có nội bảng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
2.3. Đánh giá chung về quản trị tài sản có nội bảng tại NHNo & PTNT chi nhánh Thanh Xuân
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Những tồn tại
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÓ NỘI BẢNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THANH XUÂN
3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Xuân
3.1.1. Định hướng chung với hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.1.2. Định hướng đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Xuân
3.2. Giải pháp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài sản có nội bảng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Xuân
3.2.1. Nhóm giải pháp chung
3.2.2. Nhóm giải pháp kỹ thuật – nghiệp vụ
3.3. Kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp đề ra
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan