[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị tín dụng thương mại trong hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Yên Duyên

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị tín dụng thương mại trong hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Yên Duyên
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan lý thuyết
1.1.1. Tín dụng thương mại trong doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm tín dụng thương mại
1.1.1.2. Công cụ của tín dụng thương mại
1.1.1.3. Vai trò của tín dụng thương mại
1.1.2. Quản trị tín dụng thương mại trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản trị tín dụng thương mại
1.1.2.2. Các yếu tố hình thành chính sách tín dụng
1.1.2.3. Các bước xây dựng chính sách tín dụng
1.1.2.4. Quan hệ giữa tín dụng phải thu và tín dụng phải trả
1.2. Tổng quan nghiên cứu thực tiễn về quản trị tín dụng thương mại trong doanh nghiệp
1.3. Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TẠI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP YÊN DUYÊN TRONG GIAI ĐOẠN 2011 – 2013
2.1. Tìm hiểu về HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Yên Duyên
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.1.4. Thực trạng về hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng tín dụng thương mại của HTX Yên Duyên
2.2.1. Quan hệ giữa tín dụng phải thu và tín dụng phải trả của HTX
2.2.2. Quản trị tín dụng phải trả
2.2.2.1. Phân tích tín dụng phải trả
2.2.2.2. Phân tích khả năng thanh toán
2.2.3. Quản trị tín dụng phải thu
2.2.3.1. Phân loại khách hàng
2.2.3.2. Điều khoản tín dụng
2.2.3.2.1. Đối với khách hàng dịch vụ tổng hợp
2.2.3.2.2. Đối với khách hàng dịch vụ nông nghiệp
2.2.3.3. Phân tích tín dụng
2.2.3.3.1. Phân tích cho khách hàng mới
2.2.3.3.2. Phân tích cho khách hàng thường xuyên
2.2.3.3.3. Phân tích cho khách hàng là xã viên của hợp tác xã
2.2.3.4. Chính sách thu hồi nợ
2.2.3.4.1. Đối với khách hàng mới
2.2.3.4.2. Đối với khách hàng thường xuyên
2.2.3.4.3. Đối với khách hàng là xã viên của hợp tác xã
2.3. Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TẠI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP YÊN DUYÊN
3.1. Giải pháp giảm độ rủi ro cho hàng tồn kho
3.2. Giải pháp thay thế công cụ tín dụng
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả phân tích tín dụng cho khách hàng mới
3.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả phân tích tín dụng cho khách hàng thường xuyên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan