[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị vốn cố định của Công ty Cổ phần VINGROUP

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị vốn cố định của Công ty Cổ phần VINGROUP
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH
1.1 Tổng quan về vốn cố định
1.1.1 Một số vấn đề chung về vốn cố định và tài sản cố đinh
1.1.1.1 Khái niệm vốn cố định và tài sản cố định
1.1.1.2. Đặc điểm của vốn cố định
1.1.1.3 Phân loại tài sản cố định
1.1.2 Khái niệm quản lý vốn cố định
1.1.3 Vai trò, mục tiêu của quản lý vốn cố định
1.1.3.1 Vai trò của quản lý vốn cố định
1.1.3.2 Mục tiêu của quản lý vốn cố định
1.2 Nội dung của việc quản lý vốn cố định
1.2.1 Xác định nhu cầu về TSCĐ
1.2.2 Khấu hao TSCĐ tham gia vào sản xuất kinh doanh
1.2.2.1 Phương pháp khấu hao đường thẳng (phương pháp khấu hao tuyến tính)
1.2.2.2 Phương pháp tính khấu hao theo sản lượng
1.2.2.3 Phương pháp khấu hao số dư giảm dần (có điều chỉnh)
1.2.3 Sửa chữa và nâng cấp TSCĐ
1.2.4 Đánh giá, thanh lý, nhượng bán TSCĐ
1.2.5 Thực hiện tái đầu tư, mở rộng TSCĐ
1.3 Yêu cầu đối với việc quản lý vốn cố định
1.3.1 Yêu cầu về đảm bảo tính hiệu quả
1.3.1.1 Sức sản xuất của TSCĐ
1.3.1.2 Tỷ suất lợi nhuận TSCĐ
1.3.2 Yêu cầu về đảm bảo tính đổi mới
1.3.2.1 Tỷ trọng giá trị TSCĐ
1.3.2.2 Tỷ trọng thiết bị mới đưa vào sử dụng
1.3.3 Yêu cầu về đảm bảo mức độ sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp
1.3.3.1 Tỷ trọng TSCĐ đang dùng trong sản xuất kinh doanh so với tổng giá trị TSCĐ
1.3.3.2 Mức độ sử dụng công suất TSCĐ
1.3.4 Yêu cầu về đầu tái đầu tư TSCĐ
1.4 Các yếu tố tác động đến việc quản lý vốn cố định
1.4.1 Thị trường sản phẩm đầu ra
1.4.2 Các chính sách quản lý của nhà nước về TSCĐ
1.4.3 Điều kiện tự nhiên, tiến bộ khoa học kĩ thuật
1.4.4 Trình độ quản lý vốn cố định
1.4.5 Đặc điểm quản lý vốn cố định của doanh nghiệp
1.5 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn cố định
1.5.1 Kết cấu TSCĐ của doanh nghiệp
1.5.2 Chỉ tiêu hàm lượng vốn cố định
1.5.3 Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn cố định
1.5.4 Hệ số hao mòn TSCĐ
1.5.5 Hiệu suất sử dụng vốn cố định
1.5.6 Hiệu suất sử dụng TSCĐ
1.5.7 Hệ số trang bị TSCĐ
1.5.8 Tỷ suất đầu tư TSCĐ
1.5.9 Hệ số huy động vốn cố định
1.5.10 Phân tích Dupont với vốn cố định
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP
2.1 Giới thiệu chung về tập đoàn VinGroup
2.1.1 Giới thiệu tình hình hoạt động phát triển của công ty.
2.1.2 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của tập đoàn VinGroup
2.2. Thực trạng quản lý vốn cố định của tập đoàn VinGruop
2.2.1. Cơ cấu TSCĐ và tình hình biến động VCĐ
2.2.2 Nguồn hình thành tài sản cố định
2.2.3 Nội dung quản lý VCĐ
2.2.3.1. Xác định nhu cầu vốn cố định và phương pháp khấu hao tài sản cố định
2.2.3.2. Đánh giá, thanh lý, nhượng bán TSCĐ
2.2.4 Chỉ tiêu đánh giá yêu cầu quản lý VCĐ
2.2.4.1 Yêu cầu về đảm bảo tính hiệu quả
2.2.4.2 Yêu cầu về đảm bảo tính đổi mới
2.2.4.3 Yêu cầu về đảm bảo mức độ sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp
2.2.4.4 Yêu cầu về tái đầu tư TSCĐ
2.2.5 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả VCĐ
2.2.5.1 Hiệu suất sử dụng vốn cố định
2.2.5.2 Hàm lượng vốn cố định
2.2.5.3 Tỷ suất sinh lời vốn cố định:
2.2.5.4 Hệ số hao mòn tài sản cố định
2.2.5.5 Hiệu suất sử dụng TSCĐ
2.2.5.6 Hệ số trang bị tài sản cố định
2.2.5.7 Tỷ suất đầu tư tài sản cố định
2.2.5.8 Hệ số huy động vốn cố định
2.2.6 Phương pháp phân tích Dupont
2.3 Các yếu tố tác động đến quản lý vốn cố định của tập đoàn VinGroup
2.3.1 Thị trường sản phẩm đầu ra
2.3.1.1 Thực trạng thị trường bất động sản tại Việt Nam
2.3.1.2 Thực trạng sản phẩm đầu ra của tập đoàn VinGoup
2.3.2 Các chính sách quản lý của nhà nước về TSCĐ
2.3.3 Điều kiện tự nhiên, tiến bộ khoa học kĩ thuật
2.3.4 Trình độ quản lý vốn cố định
2.3.5 Đặc điểm quản lý vốn cố định của doanh nghiệp
2.4 Đánh giá tình hình quản lý vốn cố định của tập đoàn VinGroup
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Tồn tại
2.5 Đánh giá về triển vọng phát triển và định hướng thị trường bất động sản trong tương lai.
2.5.1 Đánh giá về triển vọng phát triển của thị trường bất động sản.
2.5.2 Định hướng phát triển của tập đoàn VinGroup cho những năm sắp tới.
2.5.2.1 Tập trung vào các khu phức hợp cao cấp, quy mô lớn tại các vị trí đắc địa và tiếp tục mở rộng tại các thành phố chiến lược
2.5.2.2 Tăng trưởng doanh thu thường xuyên và hướng đến phân khúc khách hàng mục tiêu
2.5.2.3 Tăng cường phát triển năng lực đội ngũ bán và cho thuê, quản lý dự án và quản lý bất động sản nội bộ.
2.5.2.4 Đa dạng và tăng thu nhập từ bất động sản
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA TẬP ĐOÀN VINGROUP
3.1 Về cơ cấu vốn cố định
3.2 Về xác định nhu cầu vốn đầu tư
3.3 Về phương pháp khấu hao tài sản cố định
3.4 Đánh giá lại TSCĐ
3.5 Về tái đầu tư
3.6 Nâng cao tỷ suất sinh lời trên doanh thu
3.7 Các giải pháp hỗ trợ
3.7.1 Tăng cường đổi mới, đa dạng hóa các nguồn đầu tư vào TSCĐ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào thi công.
3.7.2 Nâng cao trình độ quản lý, trình độ nhân viên
3.7.3 Tăng cường mối liên hệ với khách hàng, đối tác
3.7.4 Đề nghị, yêu cầu các cơ quan nhà nước trong việc lập và thi hành các chính sách liên quan đến vốn cố định của ngành.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan